فایل (word) تاثیر تکنولوژی اطلاعات ارتباطات بر توسعه اشتغال (مطالعه موردی: شهرستان آبادان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر تکنولوژی اطلاعات ارتباطات بر توسعه اشتغال (مطالعه موردی: شهرستان آبادان) :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات ارتباطات بر تو سعه اشتغال شهرستان آبادان در سال 1397 بوده است. این تحقیق به روش توصیفی– پیمایشی, انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت های تولیدی خدماتی در شهرستان آبادان می باشد. که با استفاده از مدول مورگان گرجسی تعداد 186 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد پرسشانامه 28 سوالی در میان جامعه هدف توزیع گردید. برای جمع آوری اطلاعات استنباطی از ابزار پرسشنامه استاندارد که میزان روایی آن با تایید اساتید مجرب, همچنین میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ سنجیده شد که این مقدار برابر 0/75 محاسبه شده است استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی استنباطی در قالب آزمون همبستگی ضریب رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه کارآفرینان (ارزش افزوده مشاغل ایجاد شده, کاهش هزینه های اشتغال, افزایش سرعت اشتغال, کاهش اندازه فیزیکی, مخازن اطلاعات, تمایل افراد به کارآفرینی اشتغال) بر توسعه اشتغال شهر ستان آبادان تاثیر معنی داری دارد. همچنین در این پژوهش عامل کاهش هزینه های اشتغال با داشتن بیشترین بتا 0/318 بالاترین تاثیر عامل تمایل افراد به کارآفرینی اشتغال با کمترین بتا 0/223 را در استفاده از فن آوری اطلاعات ارتباطات دارد.

لینک کمکی