فایل (word) تاثیر سیاست های توسعه کارآفرینی بین الملل بر قابلیت های بازاریابی صنایع نفت گاز (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان حوزه نفت گاز استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر سیاست های توسعه کارآفرینی بین الملل بر قابلیت های بازاریابی صنایع نفت گاز (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان حوزه نفت گاز استان تهران) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف اصلی انجام این تحقیق, بررسی تاثیر سیاست های توسعه کارآفرینی بین الملل بر قابلیت های بازاریابی صنایع نفت گاز می باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی است ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز, پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان حوزه نفت گاز واقع در استان تهران به تعداد 108 مدیر است که توسط شیوه سرشماری, پرسشنامه بین تمام اعضای جامعه توزیع شد که با توجه به نرخ بازگشت, تعداد 105 پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای تحلیل متغیرهایجمعیت شناختی پاسخ دهندگان نظیر سن, سابقه کار, تحصیلات, جنسیت, تاهل پست سازمانی از آمار استنباطی به کمک نرم افزار آماری SPSS شامل آزمون های میانگین یک جامعه آماری, کولموگروف-اسمیرنوف, فریدمن رگرسیون خطی جهت تعین ارتباط میان متغیرهای تحقیق آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که سیاست های توسعه کارآفرینی بین الملل تاثیر معنی داری بر قابلیت های بازاریابی صنایع نفت گاز دارد. همچنین ابعاد پنجگانه این سیاست ها شامل سیاست های فرهنگی آموزشی, سیاست های توسعه اطلاعات شبکه سازی, سیاست های فناوری نوآوری, سیاست های مالی ارزی, سیاست های نهادی مقررات تنطیمی, هریک تاثیر معنی داری برقابلیت های بازاریابی دارند

لینک کمکی