فایل (word) تاثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر میزان رضایت شغلی کارکنان در مرکز بهداشت شهر سقز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر میزان رضایت شغلی کارکنان در مرکز بهداشت شهر سقز :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از ابزارهای مهم در نظام مدیریت منابع انسانی, بویزه در سازمان های بزرگ سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی است. این سیستم اطلاعاتی قادر است تا با استفاده از پایگاه های داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان؛ اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران مدیران ارشد سازمان در رابطه با مدیریت منابع انسانی سازمان فراهم سازد. این پزوهش با هدف تاثیر سیستم های اطلا عاتی بر میزان رضایت شغلی کارکنان در مرکز بهداشت شهر سقر انجام شده است از نظر هدف کاربردی از ماهیت گردآوری توصیفی پیمایشی بوده که جامعه آماری آن نیز کارکناان مرکز بهداشت سقر بوده است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه بوسیله نرم افزار SPSS به روش رگرسیون چندگانه تجزیه تحلیل گشته اند. نتایج حاصل نشان داد که سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بررضایت شغلی کارکنان در مرکز بهداشت شهر سقر تاثیر مثبت معنی داری بوده است.

لینک کمکی