فایل (word) تاثیر عدالت سازمانی امنیت شغلی بر تعهد سازمانی به واسطه اعتماد به مدیران در ستاد مرکزی بانک صادرات ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر عدالت سازمانی امنیت شغلی بر تعهد سازمانی به واسطه اعتماد به مدیران در ستاد مرکزی بانک صادرات ایران :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تعهد سازمانی یکی از ارزش های اساسی است که برای اثربخشی سازمانی ضرورت دارد. مطالعات مختلف در سازمان های مختلف نشان می دهد, برای اینکه کارکنان بتوانند کارآیی بیشتر تمایل قوی برای ماندن در شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشند, میبایست بااحساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود عمل نمایند مسیله اصلی در اینتحقیق این است که متغیرهای عدالت سازمانی, امنیت شغلی اعتماد به مدیران چه رابطه ای با تعهد سازمانی دارند. برای پاسخ به سوالات تحقیق, طبق مدل مفهومی فرض بر آن است که تعهد سازمانی متاثر از عدالت سازمانی, امنیت شغلی اعتماد به مدیران هست. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه از میان 680 نفر از کارکنان ستاد مرکزی بانک صادرات ایران, یک نمونه تصادفی به تعداد 249 نفر گردآوری شده است. پرسشنامه استاندارد از پیشینه تحقیق (جیون هو جون, 2009) برگرفته شده اعتبار روایی اولیه آن موردبررسی تایید قرارگرفته است. تجزیه تحلیل داده ها با آمار توصیفی استنباطی انجام گرفته است. خروجی آماری نشان می دهد, عدالت سازمانی امنیت شغلی به طور معناداری بر اعتماد به مدیران وتعهد سازمانی تاثیرگذار است. تمام فرضیات دیگر نیز تایید شده است. همچنین نتیجه تحقیق نشان می دهد که سازمان ها باید به نیازهای فردی اجتماعی کارکنان توجه نمایند تا اعتماد تعهد آنها نسبت به سازمان افزایش یابد. به ویژه همان گونه که به نیازهای اقتصادی کارکنان (امنیت شغلی) توجه می شود, نیازهای اجتماعی (عدالت سازمانی) نیز موردتوجه خاص قرار گیرد.

لینک کمکی