فایل (word) تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه سودآوری شرکت های صنعتی (مورد مطالعه: شرکت های صنعتی شهرستان خرمشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه سودآوری شرکت های صنعتی (مورد مطالعه: شرکت های صنعتی شهرستان خرمشهر) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه سودآوری شرکت های صنعتی شهرستان خرمشهر بوده است. این تحقیق بو روش توصیفی– پیمایشی, انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق, کارکنان شرکت های صنعتی شهرستان خرمشهر که پرسشنامه 45 سوالی در میان آنها به تعداد 290 نفر که با استفاده از جدول مورگان گرجسی روش نمونه گیری تصادفی- ساده انجام شده است توزیع گردید. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان اساتید تایید شده است. همچنین پایایی پرسشنامه با مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/72 محاسبه شده است. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی استنباطی در قالب ضریب همبستگی پیرسون با ضرایب رگرسیونی با نرم افزار SPSS مقدارسطح معنی داری P> 0/05 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد کو از دیدگاه پاسخ دهندگان فناوری اطلاعات بر (رضایت مشتریان, افزایش فروش سهولت کار, تبادل اطلاعات میان خریداران فروشندگان) تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین نتایج ضرایب رگرسیون نشان می داده است که فن آوری اطلاعات بیشترین تاثیر را بر متغیر رضایت مشتریان کمترین تاثیر را بر تبادل اطلاعات میان خریداران فروشندگان دارد.

لینک کمکی