فایل (word) تاثیر کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی بر به موقع بودن اطلاعات حسابداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی بر به موقع بودن اطلاعات حسابداری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته های حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی بر بموقع بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف, کاربردی بوده از بعد روش شناسی, همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش, کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک, 162 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دورهی زمانی ساله بین سالهای 1391 تا 1394 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات, کتابخانه ای بوده داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال صورت های مالی حسابرسی شدهی شرکت ها جمع آوری شده در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجود کمیته های حسابرسی بر بموقع بودن اطلاعات حسابداری تاثیر مثبت معناداری دارد. اما کیفیت گزارشگری مالی بر بموقع بودن اطلاعات حسابداری تاثیر ندارد

لینک کمکی