فایل (word) تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر تخصص حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر تخصص حسابرس :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری با کیفیت اطلاعات حسابداری تخصص حسابرس در صنعت, در شرکت های شده در بورس اوراق بهادار تهران, است. نمونه آماری شامل 87 شرکت طی دوره زمانی 1386 تا 1395 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد. کیفیت اطلاعات حسابداری بر سرمایه گذاری بیش از حد تاثیر معناداری ندارد. کیفیت اطلاعات حسابداری بر سرمایه گذاری کمتر از حد تاثیر معناداری ندارد. تخصص حسابرس در صنعت برکارایی سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد. تخصص حسابرس بر سرمایه گذاری بیشتر از حد تاثیر معناداری دارد. تخصص حسابرس بر سرمایه گذاری کمتر از حد تاثیر معناداری دارد

لینک کمکی