فایل (word) طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر ارزش ویژه تصویر برند در بازاریابی خدمات سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر ارزش ویژه تصویر برند در بازاریابی خدمات سلامت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در سال های اخیر تحقیقات در مورد برندها همچنین ارزش ویژه برند هم در فعالیت ها هم تیوری های بازاریابی مهم بوده است. برندها می توانند ارزش قدرتی فراتر از آنچه که توسط ویژگی های ذاتی محصول در بازار ایجاد می شود, را ارایه کنند. برند قوی میتواند ارزش ویژه برند بیشتری ایجاد کند این ارزش ویژه بیشتر, می تواند مزایای متعددی از جمله حاشیه سود بالاتر, فرصت های گسترش نام تجاری, اثربخشی ارتباطات قوی تر عملکرد قصد خرید بیشتر مصرف کننده را فراهم کند. لذا هدف از پژوهش حاضرآن است که به تبیین ارزش ویژه برند در ارایه دهندگان خدمات سلامت, شناسایی عوامل موثر در ایجاد آن تفسیر پیامدهای آن بپردازد. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی, از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی براساس روش ماهیت از نوع توصیفی می باشد. این پژوهش با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف ترکیب آنها به نحوی کهمبنای این پژوهش را تشکیل دهند, پژوهشی عمدت توصیفی را انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی تحقیقات مقالات منتشر شده در زمینه تصویر برند, ارزش ویژه برند عوامل تاثیرگذار بر آن از قبیل آگاهی از برند, اعتماد به برند, شخصیت برند, تعهد به رابطه, وفاداری به برند رضایت مشتری می پردازد. یافته های این پژوهش نشان داد که اعتماد, رضایت مشتری, وفاداری برند, آگاهی برند تعهد به رابطه از عوامل موثر در ایجاد ارزش ویژه برند در فعالیت های خدمات سلامت است ارزش ویژه برند مثبت, تصویر مثبتی از ارایه دهندگان خدمات سلامت, در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند

لینک کمکی