فایل (word) قابلیت های بازاریابی تاثیر آن بر عملکرد صادراتی, با متغیر میانجی استراژی رقابتی, مزیت رقابتی متغیر تعدیل گر نوآوری؛ مطالعه موردی؛ صنایع غذایی مجید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) قابلیت های بازاریابی تاثیر آن بر عملکرد صادراتی, با متغیر میانجی استراژی رقابتی, مزیت رقابتی متغیر تعدیل گر نوآوری؛ مطالعه موردی؛ صنایع غذایی مجید :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت صنایع غذایی مجید مستقر در شهرک صنعتی پرند است. جامعه آماری متشکل از 90 نفر از کارکنان این کارخانه تولیدی می باشند. پژوهشگر بر اساس روش سرشماری تمامی اعضای این کارخانه را مورد مطالعه بررسی قرار دادند از همه آنان خواست که پرسشنامه های مربوط را تکمیل نمایند تحویل دهند. متغیر مستقل پژوهش, قابلیت بازاریابی است متغیر وابسته پژوهش, عملکرد صادراتی سازمان است. متغیر میانجی عبارتند از: استراتژی رقابتی مزیت رقابتی. متغیر تعدیلگر این پژوهش, نوآوری می باشد. برای انجا این تحقیق, یک فرضیه اصلی هفت فرضیه فرعی در نظر گرفته شد. روش گرد آوری اطلاعات, میدانی کتابخانه ای بود ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه های استانداردی بود که در پژوهش های پیشین مورد استفاده بود. روایی محتوایی پرسشنامه های متغیرهای مستقل وابسته قبلا به تایید رسیده بود چون همه پرسشنامه ها استاندارد بودند پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ محاسبه شد که همگی بیشتر از 0/7 بودند. تمامی داده ها نرمال بودند. با آزمون های آماری آماره معادلات ساختاری, به بررسی فرضیه ها پرداخته شد تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند

لینک کمکی