فایل (word) کارآیی کیفیت حسابرسی گزارشگری مالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کارآیی کیفیت حسابرسی گزارشگری مالی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه نقش گزارشگری مالی اهمیت بسزایی یافته است. شفافیت کم وکیفیت پایین اطلاعات, تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. کیفیت حسابرسی میتواند بر گزارشگری مالی تاثیر بسزایی داشته باشد. بررسی گزارشگری مالی, مدیران تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا راحت تر بتوانند زمینه های تقویت سود را فراهم نمایند. لذا هدف تحقیق فوق بررسی فایل (word) کارآیی کیفیت حسابرسی گزارشگری مالی می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل 137 نفر که متشکل از مدیران مالی, مدیران حسابرسی, سرپرستان حسابرسی, مولفین کتاب, اعضا هیات علمی دانشگاه, دانشجویان دوره دکتری محققان بخش تحقیقات سازمان حسابرسی می باشد. داده های تحقیق با استفاده از دو مرحله پرسشنامه جمع آوری شد در نرم افزار Spss با استفاده از روش ANOVA به بررسی فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان می دهد, استقلال حسابرس 63 از تغییرات واریانس اطمینان گزارش های مالی را تبیین می کند با توجه به سطح معناداری میتوان با اطمینان 95 گفت که بین استقلال حسابرس AI قابلیت اطمینان گزارش های مالی RF ارتباط معنی داری وجود دارد Sig<0.001 آموزش فنی حرفه ای 7% از تغییرات واریانس اطمینان گزارش های مالی را تبیین می کند با توجه به سطح معناداری میتوان با اطمینان 95 گفت که بین آموزش فنی حرفه ای TTAP قابلیت اطمینان گزارش های مالی RF ارتباط معنی داری وجود دارد Sig<0.001 در نهایت عملکرد کارکنان شرکت 27 از تغییرات واریانس اطمینان گزارش های مالی را تبیین می کند با توجه به سطح معناداری میتوان با اطمینان 95 گفت که بین عملکرد کارکنان شرکت EGP قابلیت اطمینان گزارش های مالی RF ارتباط معنی داری وجود دارد Sig<0.001

لینک کمکی