فایل (word) مدیریت ریسک عملیاتی از طریق نظام پیشنهادهای کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدیریت ریسک عملیاتی از طریق نظام پیشنهادهای کارکنان :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ابزارهای رایج در اجرای مدیریت مشارکتی همواره مورد توجه سازمان ها بوده است. سهولت سادگی در اجرا, فراگیر بودن تحقق مدیریت دانش سازمانی از جذابیت های این ابزار مدیریتی است. از سوی دیگر تغییر رویکرد نگرش سازمان ها به ویژه موسسات اعتباری بانک ها به مقوله ریسک پس از بحران مالی سال 2008 در آمریکا سایر کشورهای جهان, مفاهیم جدیدی را در مقوله مدیریت ریسک های سازمانی مطرح نموده است. در این میان تغییر نگاه به چگونگی مدیریت کنترل ریسک های عملیاتی تعمیم این وظیفه به کلیه کارکنان سازمان, زمینه ای برای پیوند نظام پیشنهادهای کارکنان نظام مدیریت ریسک های عملیاتی فراهم نموده است. این مقاله با ایجاد پیوند میان محتوا کارکردهای نظام پیشنهادها مدیریت ریسک های عملیاتی سازمان (با تاکید بر بانک), روشی اجرایی ترکیبی از مدیریت ریسک عملیاتی از طریق نظام پیشنهادهاارایه داده است.

لینک کمکی