فایل (word) مطالعه تاثیر تعهد به مسیولیت اجتماعی بنگاه بر رضایت رفتار کارکنان با توجه به مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملی استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه تاثیر تعهد به مسیولیت اجتماعی بنگاه بر رضایت رفتار کارکنان با توجه به مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملی استان مازندران) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر تعهد به مسیولیت اجتماعی بنگاه بر رضایت رفتار کارکنان با توجه به مشارکت کارکنان در بانک ملی استان مازندران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از نظر روش اکتشافی- توصیفی است جامعه آماری آن کارکنان بانک ملی استان مازندران هستند. تعداد جامعه آماری مورد نظر تعریف نشده می باشد حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول جامعه آماری نامحدود کوکران انتخاب شد,که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه به روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گرد آوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شد ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده برای گرد آوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا اعتبار صوری استفاده شده است پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 0/96 می باشد.فرضیات این تحقیق عبارتند از تاثیر مسیولیت اجتماعی بر مشارکت کارکنان ,تاثیر مسیولیت اجتماعی بر رضایت شغلی, تاثیر مسیولیت اجتماعی بر رفتارکارکنان, تاثیر مشارکت کارکنان بر رضایت شغلی, تاثیر مشارکت کارکنان بر رفتار کارکنان برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری (با نرم افزار PLS استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که فرضیات تحقیق مورد تایید می باشد

لینک کمکی