فایل (word) تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چکیده

در بازارهای رقابتی امروز که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند, بقا و رشد شرکت های جدید به دلیل تأثیری که در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی دارند از جمله عواملی هستند که اهمیت بسزایی دارند, لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در فاصله سال های 1390- 1360 می باشد. بدین منظور تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت, سرمایه اولیه شرکت, درجه نوآوری در صنعت, نرخ ورود به صنعت, شدت سرمایه در صنعت, نرخ رشد صنعت و نوع شرکت در بقای شرکت های تازه وارد مورد بررسی قرار می گیرد. جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده اداره صنعت, معدن و تجارت استان مازندران صورت گرفته است و جهت پردازش داده ها از برنامه نرم افزاری winTDA استفاده شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برآوردکننده حد محصول(کاپلان- مایر) و رویکرد جدول عمر استفاده شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox جهت آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه این تحقیق, رابطه مثبت و معنی داری میان نرخ ورود به صنعت و بقا تأیید شد. همچنین تأثیر مثبت سرمایه اولیه و شدت سرمایه نیز بر بقا مورد تأیید قرار گرفت. رابطه منفی اندازه شرکت با بقا مورد تأیید قرار نگرفت و بین متغیر نرخ رشد صنعت و درجه نوآوری در صنعت با بقای شرکت های تازه وارد رابطه معنی داری به دست نیامد.

فایل (word) تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک
فهرست

1-1- مقدمه……………………….………………………..2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش..…………………………...…2

1-3- بیان مساله ……………….…………….…….……4

1-4- اهداف پژوهش……………….….…………………..5

  1. سوال های پژوهش…………..………….……...6
  2. فرضیه­های پژوهش….….…..…………….……..6
  3. تعریف متغیرها……………….…….…….……………7
  4. روش انجام کار….……….…….………..……………8

1-9- قلمرو پژوهش…………………..…….……………9

1-9-1- قلمرو موضوعی………………………….………………9

1-9-2- قلمرو زمانی…….…………………………………..9

1-9-3- قلمرو مکانی…………………………………….9

  1. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش……………..…………….9
  2. محدودیت های پژوهش……………………………..…….11
  3. ساختار کلی پژوهش…………………….…….…..…….11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………..14

2-2- بخش اول- ادبیات نظری درباره ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها ……………..14

2-2-1- مقدمه…………………………………….14

2-2-2- صنعت الکترونیک در جهان و ایران………………………..16

2-2-3- عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت ها……………………………..19

2-2-3-1- ویژگی های خاص شرکت………...……………..19

2-2-3-1- 1- اندازه ی شرکت…….…….………………..19

2-2-3-1- 2- سرمایه اولیه………...…………………..21

2-2-3-2- ویژگی های خاص صنعت…….…...…….……..23

2-2-3-2- 1- درجه نوآوری در صنعت…….…………..23

2-2-3-2- 2- نرخ ورود به صنعت.…….………..……..26

2-2-3-2- 3- شدت سرمایه …….…………………..29

2-2-3-2- 4- نرخ رشد صنعت…….…….…………..30

2-2-3-2- 5- صادرات…….………………..31

2-3- مدل مفهومی تحقیق…….……..……………..34

2-4- بخش دوم- مروری بر پیشینه پژوهش ………………………………35

2-4-1- پژوهش های خارجی…………………..……..……………..35

2-4-2- پژوهش های داخلی …………………....………………….41

2-4-3- جمع بندی مطالعات پیشین …………………....……….45

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ……………..……………...…….. 51

3-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی…………………52

3-2-1- داده های مقطعی……………………………...…….52

3-2-2- داده های ترکیبی…………………...…….53

3-2-3- داده های تاریخچه ای- رخدادی………………….……..…….54

3-3- معرفی نرم افزار TDA …………………..………...…….. 55

3-4- توزیع های پارامتریک .. .……………………..……….. 55

3-5- روش های توصیفی ناپارامتریک …………………..………….. 56

3-5-1- روش جدول عمر ……...…………..…….………...56

3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول ……....………..…….….. 57

3-5-2- 1- انتقالات واحد ……………………….………..58

3-6- مقایسه توابع بقا ……….…….……….…….……………….. 59

3-6-1- روش اول: تعریف گروه های اپیزودها ……..….……….. 59

3-6-2- روش دوم: تشکیل آماره های آزمون ……...…….….………..60

3-7- مدل های نیمه پارامتریک …………….……….……….……….. 62

3-8- مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی ….………….….…….……….64

3-9- جامعه و نمونه آماری …………….……………..……….. 66

3-10- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات .………….…………..………..66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………….…………………….. 68

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………..………68

4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان مایر ….…………….…..…..69

4-2-2- تحلیل داده ها با روش جدول عمر ………………………… 72

4-3- آزمون فرضیه ها………………...………..……………..75

4-4- تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از مدل کوکس……………………75

4-4-1- آزمون فرضیه اول…………..…… …………..……………. 76

4-4-2- آزمون فرضیه دوم…………..…… …….……..…………….. 77

4-4-3- آزمون فرضیه سوم….…………..……. …...…………………. 78

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم………………… ………………………. 78

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم……..…… …………..……………. 79

4-4-6- آزمون فرضیه ششم……………………..…………….79

4-4-7- آزمون فرضیه هفتم………………………………….80

4-5- تحلیل حساسیت………………….…….……..……………. 80

4-6- مقایسه توابع بقا ……………….…..…………….. 82

4-6-1- مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ ورود به صنعت………….………. 83

4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون……………….…… 83

4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقا ……….………….……84

4-6-2- مقایسه توابع بقا بر اساس شدت سرمایه……….…….………….85

4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون……………….…… 85

4-6-2-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقا ……….………86

4-6-3- مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ رشد صنعت…….………….87

4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون……………….…… 88

4-6-3-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقا ………… 88

4-7- خلاصه فصل چهارم ……………….……….……………..89

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ………………………………….. 91

5-2- مروری برمساله, اهداف و سوال …………………..…….……...……….. 91

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………....….. 92

5-3-1- اندازه شرکت ………………..………………....….. 93

5-3-2- سرمایه اولیه …….………………………………....…..93

5-3-3- درجه نوآوری در صنعت ….…………………………....….. 94

5-3-4- نرخ ورود به صنعت ……..……………………....….. 94

5-3-5- شدت سرمایه …….……………………………....….. 95

5-3-6- نرخ رشد صنعت …….………………………....….. 95

5-4- ارائه پیشنهادات ……….…………………..…………..…….. 96

5-4-1- پیشنهادات حاصل از تحقیق ……….…………….…....….. 97

5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……..….………………....…..97

فایل (word) تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک
فهرست منابع …….….………….……………………………….. 98

فایل (word) تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک
فهرست جدول ها

جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین ……………...…...... 45

جدول 3-1 پروانه های بهره برداری در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در سال های 1390-1360........ 66

جدول 4-1 طبقه بندی مجموعه داده به شرکت های فعال و غیر فعال …………... 69

جدول 4-2 خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول کاپلان-مایر …….….. 70

جدول4-3 خروجی حاصل از روش جدول عمر ……….……..……...……... 73

جدول 4-4 برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox ………….…….………. 76

جدول 4-5 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ رشد صنعت ………… 80

جدول 4-6 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نوآوری …………….……... 80

جدول4-7 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای شدت سرمایه ………..…….. 81

جدول4-8 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای سرمایه اولیه …………….. 81

جدول 4-9 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ ورود به صنعت …..……..82

جدول 4-10 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ ورود به صنعت…83

جدول 4-11 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب شدت سرمایه.....…85

جدول4-12 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ رشد صنعت …..88

جدول5-1 برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox ……….…………….…..... 93

جدول 5-2- نوع رابطه و معنی داری بین متغیرهای مستقل و بقا ……….…………96

فایل (word) تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک
فهرست نمودار ها

نمودار 3-1مشاهده مسیر زندگی یک فرد بر اساس مطالعه مقطعی, ترکیبی و طرح مبتنی بر تاریخچه ای- رخدادی.…. 54

نمودار4-1 تابع بقای حد محصول .…. .…. .…….………….……….. 72

نمودار4-2 تابع بقای جدول عمر ...…….………………….…… 74

نمودار4-3 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت - روش حد محصول .…. 84

نمودار4-4 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر. .….. 84

نمودار4-5 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش حد محصول ….……. 86

نمودار4-6 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش جدول عمر.. ….……. 87

نمودار4-7 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ……. 88

نمودار4-8 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر.. ……. 89

فایل (word) تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک
فهرست پیوست­ها

پیوست 1 – الف- مدل رگرسیون کوکس- دستورات برنامه ….….…... 104

پیوست 1 – ب- خروجی مدل کوکس ……………….…….. 105

پیوست 2- الف- برآورد حد محصول (کاپلان مایر)………….. …….……….….. 107

پیوست 2- ب- دستورات ترسیم نمودار بقای حد محصول …...….………..108

پیوست 2- ج- خروجی کاپلان مایر …..…….……..………..………..…………..……..……..109

پیوست 3- الف- روش جدول عمر- دستور برنامه ………….…………………….…….…………..111

پیوست 3- ب- دستور ترسیم نمودار بقا …....……..…..………….……………..…..…………..112

پیوست 4- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر…………… 113

پیوست 4- ب- دستور ترسیم نمودار بقا …………......………..114

پیوست 5- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش جدول عمر………..…….115

پیوست 5- ب- دستور ترسیم نمودار بقا …………...……………..116

پیوست 6- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر…….….117

پیوست 6- ب- دستور ترسیم نمودار بقا …………...……………..118

پیوست 7- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش حد محصول .…..…...119

پیوست 7- ب- دستور ترسیم نمودار بقا ………….............………………..120

پیوست 7- ج- برآورد مقایسه…………........………………..121

پیوست 8- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش حد محصول ...…...123

پیوست 8- ب- دستور ترسیم نمودار بقا ………….........…………..124

پیوست 8- ج- برآورد مقایسه…………..........…………………..125

پیوست 9- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ………...127

پیوست 9- ب- دستور ترسیم نمودار بقا …………...………..128

پیوست 9- ج- برآورد مقایسه…………............………..129

مقدمه

بنگاه های اقتصادی که از نظر وضعیت حیات به انسان ها تشبیه شده اند, زمانی متولد شده و پس از طی مراحل مختلف حیات, به صورت متفاوتی می میرند. اما آنچه در مورد حیات بنگاه های اقتصادی معنا و مفهوم می یابد طول دوره ی حیات آن هاست. چرا که شاید بتوان با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر طول دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی, خروج آن ها را از فعالیت اقتصادی به تأخیر انداخت. تشکیل کسب و کارهای جدید به عنوان یک محرک مهم در فعالیت های اقتصادی است و نیرو محرکه اصلی توسعه اقتصادی در یک منطقه است.کسب و کار جدید فقط ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نیست بلکه همچنین بهبود بهره وری از طریق ایده های جدید و خلاقیت است (اسجوکویست و کریستی, 2012). نرخ تغییر و تحول در جمعیت بنگاه های صنعتی که به وسیله ی تولد شرکت های جدید و مرگ شرکت های موجود ایجاد می شود در سال های اخیر در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل توجه به این موضوع را می توان وجود بیکاری در جامعه دانست که امید برای حل آن توسط شرکت های جدید وجود دارد. در مطالعاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده دلایل دیگری نیز برای اهمیت داشتن این موضوع بیان شده است. مثلاً افزایش رقابت, کارایی, نوآوری و بهبود تکنولوژی با ورود شرکت های جدید به صنعت ایجاد می شود. تولد بنگاه های صنعتی, نقش کلیدی در تکامل و شکل دهی یک صنعت دارد. بنگاه های جدید, عامل اصلی ایجاد پویایی در اقتصاد هستند چرا که از طریق ارائه کالا و خدمات جدید, عرضه تکنولوژی جدید, افزایش رقابت در بازار و گسترش صنعت باعث این پویایی می شوند (عرب نجف آبادی,1390).لینک کمکی