فایل (word) بررسی امکان کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژیهای آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی امکان کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژیهای آن :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا است. کارت امتیازی متوازن یکی از تکنیک­های ارزیابی عملکرد سازمان­ها می­باشد که سازمان را از چهار منظر مالی, مشتری, فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار می­دهد. عمده­ترین مشکل در سازمان­ها اجرای استراتژی تدوین شده می­باشد. کارت امتیازی متوازن فاصله­ای که ما بین تدوین و اجرای استراتژی وجود دارد از بین می­برد. محل تحقیق شرکت سایپا و جامعه آماری شامل 58 نفر از مدیران ارشد, مدیران میانی, اجرائی شاغل در شرکت سایپا می­باشند. روش تحقیق توصیفی– پیمایشی و ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه و مطالعات کتابخانه­ای بوده و روش آماری, آمار استنباطی می­باشد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که امکان اجرای ارزیابی متوازن با بکارگیری کارت امتیازی متوازن در شرکت سایپا وجود دارد. و با استفاده از این تکنیک امکان غلبه بر موانع اجرای استراتژی در شرکت سایپا وجود دارد. ‏‏

فایل (word) بررسی امکان کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژیهای آن
فهرست مطالب

فایل (word) بررسی امکان کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژیهای آن
فهرست به دلیل نقص اندازه این صفحه خراب نمایش داده می شود و در داخل فایل کاملا مرتب است

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقیق. 2

1-3- بیان مسئله. 3

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش... 6

1-5- اهداف تحقیق. 9

1-5-1- هدف اصلی. 9

1-6- سؤالات تحقیق. 9

1-6-1- سوال اصلی تحقیق. 9

1-6-2- سوالات فرعی. 9

1-7- فرضیه‏های تحقیق. 10

1-7-1- فرضیه اصلی. 10

1-7-2- فرضیه­های فرعی. 10

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- روش آماری.. 11

1-9-1- آمار توصیفی. 11

1-9-2- آمار استنباطی. 11

1-10- روش گردآوری داده­ها 11

1-11-جامعه آماری, روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 12

1-12-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 12

1-13-تعاریف نظری و عملیاتی. 12

1-13-1- تعاریف نظری.. 12

1-13-1-1- کارت امتیازی متوازن. 12

1-13-1-2-استراتژی (راهبرد) 13

1-13-2- تعاریف عملیاتی. 13

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری.. 14

کارت امتیازی متوازن. 15

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه و روند تکاملی کارت امتیازی متوازن. 17

2-2-1- معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند. 18

2-2-2- ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است. 18

2-2-3- ارزیابی­ها عمدتاً یک بعدی است. 18

2-3- تاریخچه شکل­گیری برنامه­ریزی استراتژیک... 19

2-4- استراتژی.. 20

2-5- چهار فرآیند مدیریت راهبردی.. 21

2-5-1- تفسیر چشم‌انداز 21

2-5-2- انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف.. 22

2-5-3- برنامه‌ریزی تجاری.. 24

2-5-4- بازخورد و آموزش... 25

2-6- تعاریف کارت امتیازی متوازن. 28

2-7- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژی­ها 30

2-8- مزایای کارت امتیازی متوازن. 30

2-8-1- یکپارچگی و نظارت.. 31

2-8-2- تمرکز. 31

2-8-3- بازخور 31

2-8-4- همسویی. 31

2-8-5- ارتباطات.. 32

2-8-6- مسئولیت‌پذیری.. 32

2-8-7- مشارکت.. 32

2-8-8- تبدیل و تکامل. 32

2-9- کارکردهای کارت امتیازی متوازن. 33

2-10- منظرهای ارزیابی متوازن. 34

2-11- دلایل عدم اجرای استراتژی­های تدوین شده در سازمان. 36

2-11-1- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک شرکت.. 37

2-11-2- موانع مدیریتی. 37

2-11-3- موانع عملیاتی. 37

2-11-4- موانع کارکنان. 37

2-12- معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن. 39

2-12-1-وجه مالی. 40

2-12-2- وجه مشتری.. 41

2-12-3- وجه رشد و یادگیری.. 42

2-12-4- وجه فرآیندهای داخلی. 42

2-12-4-1- آرمان / چشم­انداز 43

2-12-4-2- استراتژی.. 43

2-12-4-3- عوامل بحرانی موفقیت.. 44

2-12-4-4- روابط علت و معلولی. 44

2-12-4-5- برنامه عملی. 44

2-13- پیاده­سازی کارت امتیازی متوازن. 45

2-13-1- قدم اول. 45

2-13-2-قدم دوم 46

2-13-3- قدم سوم 46

2-13-4- قدم چهارم 47

2-13-5- قدم پنجم. 47

2-13-6- قدم ششم. 48

2-14- مثالی از یک سیستم کارت امتیازی متوازن. 48

2-14-1- منظر مالی اهداف.. 48

2-14-2- منظر فرآیندهای داخلی اهداف.. 48

2-14-3- منظر یادگیری و رشد اهداف.. 49

2-14-4- منظر مشتری.. 49

2-15- ایجاد سازمان استراتژی محور به کمک کارت امتیازی متوازن. 50

2 -15-1- ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی. 51

2-15-2- همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی. 52

2-15-3- تبدیل استراتژی به کار هر روز هرکس... 52

2-15-3-1- آموزش و برقراری ارتباط.. 53

2-15-3-2- توسعه اهداف فردی و گروهی. 53

2-15-3-3- سیستم­های پاداش و بهره­وری.. 53

2-15-4- تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر. 54

2-15-5- بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـری مدیریت ارشد. 54

2-16- گسترش استفاده از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن) 57

2-17-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج. 58

2-18- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن. 59

2-19- داستان­های موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن. 60

2-19-1- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد. 61

2-19-2- تبدیل 30 درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی. 61

2-19-3- دو برابر کردن سود هر سهم. 61

2-20- سنگ بنای پیروزی.. 63

2-20-1- حمایت مدیریت ارشد. 64

2-20-2- مدیریت پروژه 64

2-21- چالش­های کارت امتیازی متوازن در مقام عمل. 65

2-22- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات.. 66

2-22-1 - تنظیم استراتژی.. 66

2-22-2- برنامه­ریزی استراتژیک... 67

2-22-3- همسویی سازمان با استراتژی.. 69

2-22-4- برنامه­ریزی عملیات.. 69

2-22-5- کنترل, نظارت و یادگیری.. 70

2-22-6- سنجش و سازگار کردن استراتژی.. 70

2-23- بعضی از کاستی­های کارت امتیازی متوازن. 71

2-24-تحقیقات انجام شده در مورد کارت امتیازی متوازن. 72

2-24-1- تحقیقات خارجی. 72

2-24-2- تحقیقات داخلی. 76

2-3- نتیجه­گیری.. 79

فصل سوم: مواد و روش­ها و روش­شناسی تحقیق یا روش اجرای تحقیق. 81

3-1- مقدمه. 82

3-2 - روش تحقیق. 82

3-2-1- برحسب هدف.. 83

3-2-2- برحسب نحوه گردآوری داده­ها 84

3-3- جامعه آماری تحقیق. 87

3-4- روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه. 87

3-5- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات و اندازه­گیری داده­ها 87

3 -6- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی: 91

3-6-1- روایی پرسشنامه تحقیق. 91

3-6-2- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 92

3 -7- روش تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه­ها 93

3-7-1- نرم­افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده­ها 94

3-7-2- مقایسه رتبه با استفاده از آزمون فریدمن. 94

3-7-3- آزمون کای –دو برای جدول­های یک بعدی.. 95

3-7-4- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 95

3-8-چهارچوب نظری و مدل تحقیق: مدل کارت امتیازی متوازن. 96

3-8-1- مانع اول. 96

3-8-2- مانع دوم 96

3-8-3- مانع سوم 96

3-8-4- مانع چهارم 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 100

4-1- مقدمه. 101

4-2- ویژگی­های جمعیت­شناسی جامعه مورد مطالعه. 101

4-2-1- جامعه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت.. 102

4-2-2- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سن. 102

4-2-3- جامعه مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات.. 103

4-2-4- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سابقه کار در سازمان. 104

4-3 - آزمون فرضیات.. 105

4-3-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق. 105

4-3-1-1- آزمون کای – دو. 106

4-3-1-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 108

4-4- آزمونهای مربوط به فرضیه اول. 110

4-4-1- آزمون کای – دو. 110

4-4-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 112

4-5- آزمون مربوط به فرضیه دوم 114

4-5-1- آزمون کای –دو. 114

4-5-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 116

4-6- آزمون مربوط به فرضیه سوم 118

4-6-1- آزمون کای – دو. 118

4-6-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 120

4-7- آزمون مربوط به فرضیه چهارم 121

4-7-1- آزمون کای –دو. 121

4-7-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 123

4-8- آزمون مربوط به فرضیه پنجم. 124

4-8-1- آزمون کای –دو. 124

4-8-2-آزمون نسبت (دو جمله­ای) 126

فصل پنجم: نتایج تحقیق. 128

5-1- مقدمه. 129

5-2- خلاصه تحقیق. 129

5-3- نتایج آزمون فرضیات و تفسیر آنها 130

5-3-1- آزمون کای-دو. 131

5-3-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 131

5-4- پیشنهادات براساس نتایج به دست آمده 134

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 134

5-6- محدودیت­های تحقیق. 134

منابع و مآخذ. 136

پیوستها 147

Abstract 154

جدول 4- 1: جنسیت جامعه مورد بررسی. 102

جدول 4- 2: سن جامعه مورد بررسی. 103

جدول 4- 3: تحصیلات جامعه مورد بررسی. 104

جدول 4- 4: سابقه کاری جامعه مورد بررسی. 105

جدول 4- 5: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای دو در فرضیه کلی (TH) 107

جدول 4- 6: آماره آزمون ومقدار سطح معنادری در آزمون کای- دو در فرضیه کلی. 108

جدول 4- 7: نتایج آزمون نسبت فرضیه کلی. 110

جدول 4- 8: چگونگی توزیع نتایج برای آزمون کای- دو در فرضیه اول. 111

جدول 4- 9: آماره آزمون و مقدار سطح معناداری در آزمون کای دو در فرضیه اول. 112

جدول 4- 10: نتایج آزمون نسبت فرضیه اول. 113

جدول 4- 11: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه دوم. 115

جدول 4- 12: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه دوم. 116

جدول 4- 13: نتایج آزمون نسبت فرضیه دوم. 117

جدول 4- 14: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه سوم. 119

جدول 4- 15: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در کای-دو فرضیه سوم. 119

جدول 4- 16: نتایج آزمون نسبت فرضیه سوم. 120

جدول 4- 17: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه چهارم. 122

جدول 4- 18: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه چهارم. 122

جدول 4- 19: نتایج آزمون نسبت فرضیه چهارم. 124

جدول 4- 20: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه پنجم. 125

جدول 4- 21: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه پنجم. 125

جدول 4- 22: نتایج آزمون نسبت فرضیه پنجم. 127

جدول 5- 1: خلاصه آزمون فرضیات تحقیق. 132

شکل 1- 1: رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن به شرح زیر است.. 36

شکل 1- 2: چهارچوب کارت امتیازی متوازن. 39

شکل 2- 1: نقشه استراتژی شرکت Saatchi & Saatchi 63

شکل 3- 1: مدل کارت امتیازی متوازن. 98

نمودار3- 1: الگوریتم مراحل انجام تحقیق. 86

مقدمه

در مورد سازمان تعاریف بسیاری ارائه شده است. کلاسیک­ها بر نقش ساختار در سازمان تاکید می­کنند و نئوکلاسیک­ها به انسان توجه اساسی دارند. سازمان­های مکانیکی, سازمان­های ارگانیکی, سازمان یادگیرنده, سازمان به مثابه فرهنگ و انواع مختلفی از تعاریف دیگر که هریک از زوایه­ای خاص به سازمان می­نگرند. اما یکی از استعاره­های جالب در مورد سازمان, تشبیه سازمان به انسان است, در این تفکر به سازمان به مثابه موجودی زنده نگریسته می­شود. اما در همه موجودات زنده, بویژه انسان, فاکتورهایی وجود دارد که از آنها به عنوان علایم حیاتی نام برده می­شود.! آیا سازمان نیز علایم حیاتی دارد؟ آیا آنچنان که فشار خون و نبض انسان حامل پیام مرگ و زندگی می­توانند باشند, می­توان با اندازه­گیری نبض و فشار خون سازمان نسبت به سلامت یا عدم سلامت آن آگاهی یافت؟ چارچوب کارت ارزیابی متوزان یکی از روش­های نوین و مفیدی است که کنترل استراتژیک در سازمان را برمبنای عوامل حیاتی آن امکان­پذیر می­سازد.لینک کمکی