فایل (word) بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

*** قیمت واقعی این پروژه بسیار بیشتر از قیمت قرارداده شده میباشد ***

فایل (word) بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی
فهرست به دلیل نقص اندازه این صفحه خراب نمایش داده می شود و در داخل فایل اصلی کاملا مرتب است

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی انسانی صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی برمبنای روش جمع‏آوری داده‏ها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان می‏باشند که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای 79 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز از پرسشنامه‏ استاندارد بهره‏وری (پرسشنامه هرسی و گلداسمیت, 1980) و پرسشنامه محقق‏ساخته نظام جبران خدمات و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد جبران خدمات (مالی مستقیم با ضریب همبستگی 694/0, مالی غیرمستقیم با ضریب همبستگی 780/0, غیرمالی شغلی با ضریب همبستگی 590/0, غیرمالی محیط کار با ضریب همبستگی 742/0) و بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان همبستگی مستقیم وجود دارد.

فایل (word) بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی
فهرست مطالب صفحه

1 فصل اول: کلیات پژوهش.... 1

1‌.1‌ مقدمه 2

1‌.2‌ تشریح و بیان مساله. 2

1‌.3‌ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1‌.3‌.1‌ اهمیت و ضرورت نظری.. 5

1‌.3‌.2‌ اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی) 5

1‌.4‌ اهداف تحقیق.. 5

1‌.4‌.1‌ هدف اصلی.. 5

1‌.4‌.2‌ اهداف فرعی.. 6

1‌.5‌ فرضیات تحقیق.. 6

1‌.5‌.1‌ فرضیه اصلی تحقیق.. 6

1‌.5‌.2‌ فرضیات فرعی تحقیق.. 6

1‌.6‌ متغیرهای تحقیق.. 7

1‌.6‌.1‌ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

1‌.7‌ نوآوری تحقیق.. 9

1‌.8‌ روش شناسی تحقیق.. 9

1‌.8‌.1‌ از منظر هدف... 9

1‌.8‌.2‌ ازمنظر روش.... 9

1‌.9 جامعه آماری.. 9

1‌.10‌ چگونگی تخمین/ برآورد نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری.. 10

1‌.11‌ ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات... 10

1‌.12‌ روش تحلیل داده ها 10

1‌.13‌ قلمرو تحقیق (موضوع ,زمان, مکان) 11

1‌.14‌ فرایند انجام کار. 11

2 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 12

2‌.1‌ مقدمه 13

2.2 بخش اول : نظام جبران خدمات کل.. 14

2‌.2‌.1‌ جبران خدمات کل- کلیات... 14

2‌.2‌.1‌.1 مقدمه. 14

2‌.2‌.1‌.2 مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل.. 14

2‌.2‌.1‌.3 اهمیت جبران خدمات کل.. 17

2‌.2‌.1‌.4 مدلی از جبران خدمات کل.. 18

2‌.2‌.1‌.5 مزایای جبران خدمات کل.. 19

2‌.2‌.2‌ جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی.. 20

2‌.2‌.2‌.1 مقدمه. 20

2‌.2‌.2‌.2 جبران خدمات مالی مستقیم. 21

2‌.2‌.2‌.3 جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا) 22

2‌.2‌.3‌ جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی.. 25

2‌.2‌.3‌.1 مقدمه. 25

2‌.2‌.3.2 جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل.. 25

2‌.2‌.3.3 جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار. 28

2‌.3‌ بخش دوم: بهره وری منابع انسانی.. 31

2‌.3‌.1 مقدمه. 31

2‌.2‌.3‌ مفهوم و تعریف بهره وری.. 32

2‌.3‌.3‌ اهمیت بهره وری.. 34

2‌.3‌.4 بهره وری منابع انسانی.. 35

2‌.3‌.4.1‌ مدل آچیو. 37

2‌.3‌.4.2 مراحل تدوین مدل اچیو. 37

2‌.4‌ بخش سوم: ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی.. 40

2‌.5‌ پیشینه تحقیق.. 41

2‌.5‌.1‌ پیشینه خارجی.. 41

2‌.5‌.2‌ پیشینه داخلی.. 42

2‌.6‌ جمع بندی و نتیجه گیری.. 43

3 فصل سوم: روش تحقیق.. 45

3‌.1‌ مقدمه 46

3‌.2‌ بانک ملی.. 46

3‌.2‌.1‌ تاریخچه و معرفی بانک ملی.. 46

3‌.2‌.2‌ وضعیت فعلی نظام جبران خدمات بانک ملی.. 48

3‌.3‌ روش شناسی تحقیق.. 50

3‌.3‌.1‌ جامعه آماری.. 51

3‌.3‌.2‌ نمونه آماری.. 52

3‌.3‌.2‌.1 روش نمونه گیری.. 52

3‌.3‌.2‌.2 حجم نمونه. 51

3‌.3‌.3‌ داده‏های تحقیق.. 53

3‌.3‌.3‌.1 روشهای گردآوری دادهها 53

3‌.3‌.3‌.2 روش سنجش روایی ابزار. 54

3‌.3‌.3‌.3 روش سنجش پایایی ابزار. 54

3‌.3‌.4‌ روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 55

4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 57

4‌.1‌ مقدمه 58

4‌.2‌ تحلیل توصیفی یافته‏های تحقیق.. 58

4‌.2‌.1‌ جنسیت پاسخ‏دهندگان. 59

4‌.2‌.2‌ وضعیت تأهل پاسخ‏دهندگان. 59

4‌.2‌.3‌ سن پاسخ‏دهندگان. 60

4‌.2‌.4‌ وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان. 61

4‌.2‌.5‌ سابقه کاری و پست سازمانی پاسخ‏دهندگان. 62

4‌.3‌ فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات پرسشنامه. 63

4‌.3‌.1‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم. 63

4‌.3‌.2 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیرمستقیم. 64

4‌.3‌.3 ‌فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی.. 65

4‌.3‌.4 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار. 65

4‌.3‌.5‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره‏وری کارکنان. 66

4‌.4‌ تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق.. 67

4‌.4‌.1‌ نرمال بودن توزیع متغیرها 67

4‌.4‌.2‌ بررسی فرضیات تحقیق (رابطه علی بین متغیرها) 68

4‌.4‌.2.1‌ بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق.. 69

4‌.4‌.2.2‌ بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 70

4‌.4‌.2.3‌ بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 71

4‌.4‌.2.4 بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق.. 72

4‌.4‌.2.5‌ بررسی فرضیه اصلی تحقیق.. 73

5 فصل پنجم: نتیجه‌گیری, بحث و پیشنهادها 76

5‌.1‌ مقدمه 77

5‌.2‌ نتایج حاصل از یافته های تحقیق.. 77

5‌.3‌ ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 79

5‌.4‌ بحث 79

5‌.5‌ پیشنهادهای تحقیق.. 82

5‌.5‌.1‌ پیشنهادهای کاربردی.. 82

5‌.5‌.2‌ پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی.. 83

5‌.6‌ محدودیت های تحقیق.. 84

منابع و مراجع.. 85

منابع فارسی 85

منابع انگلیسی.. 88

پیوست‌ها 91

فایل (word) بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی
فهرست اشکال

صفحه

شکل ‏2-‌‌1- جبران خدمات کل.. 15

شکل ‏2-2- مدل جبران خدمات کل.. 18

شکل ‏2-3- طبقه بندی مزایا 24

شکل 2-4- رابطه بین ابعاد شغلی با حالات روانی و پیامدهای شخصی وکاری.. 27

شکل ‏2-5 - چهارچوب مفهومی تحقیق.. 44

شکل ‏4-1 - وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهندگان. 59

شکل ‏4-2- وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان. 60

شکل ‏4-3- وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان. 61

شکل ‏4-‌‌4 - وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان. 62

شکل ‏4-5 - وضعیت سابقه کاری پاسخ‌دهندگان. 63

فایل (word) بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی
فهرست جداول

صفحه

جدول ‏2-1- اجزا جبران خدمات کل.. 16

جدول ‏3-1- تطابق مفاد آیین نامه نظام بانکی دولتی با سوالات مربوط به هر یک از مولفه ها 49

جدول ‏3-2- نحوه امتیازبندی طیف لیکرت برای سوالات پرسشنامه. 53

جدول ‏3-3 - پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه 55

جدول ‏4-1- نحوه امتیازبندی طیف لیکرت برای سوالات پرسشنامه. 58

جدول ‏4-2- وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهندگان. 59

جدول ‏4-3- وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان. 60

جدول ‏4-4- وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان. 61

جدول ‏4-5- وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان. 61

جدول ‏4-6- وضعیت سابقه کاری پاسخ‌دهندگان. 62

جدول ‏4-7- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم. 64

جدول ‏4-8- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیر مستقیم. 64

جدول ‏4-9- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی.. 65

جدول ‏4-10- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار. 66

جدول ‏4-11- فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره‏وری کارکنان. 67

جدول ‏4-12- خروجی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. 68

جدول ‏4-13- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی اول تحقیق.. 69

جدول ‏4-14- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 70

جدول ‏4-15- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 71

جدول ‏4-16- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی چهارم تحقیق.. 73

جدول ‏4-17- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی تحقیق.. 74

جدول ‏4-18- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 75

جدول ‏5-1- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 79

مقدمه

فصل اول هر گزارش تحقیقی, به کلیات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل تصویری کلان از مسئله و دغدغه ذهنی محقق, ضرورت و اهمیت پژوهش, فرضیات پژوهش و نوع‌شناسی و روش‌شناسی تحقیق, معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و روش گرد‌آوری داده‌ها و تعریف واژگان تحقیق صورت می‌پذیرد. این فصل به خواننده کمک می‌کند تا درک بهتری از تحقیق به دست آورد و به محقق کمک می‌کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن‌تر نماید.لینک کمکی