فایل (word) بررسی عدالت سازمانی بر رفتار مدنی در شرکتهای تعاونی-تولیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی عدالت سازمانی بر رفتار مدنی در شرکتهای تعاونی-تولیدی :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فایل (word) بررسی عدالت سازمانی بر رفتار مدنی در شرکتهای تعاونی-تولیدی
فهرست به دلیل نقص اندازه این صفحه خراب نمایش داده می شود و در داخل فایل اصلی کاملا مرتب است

فایل (word) بررسی عدالت سازمانی بر رفتار مدنی در شرکتهای تعاونی-تولیدی
فهرست مطالب

عنوان...................................... صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه...................................... 2

بیان مسأله................................. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق........................ 7

اهداف تحقیق................................ 9

هدف کلی.................................... 9

اهداف اختصاصی.............................. 9

چارچوب نظری................................ 10

مدل مفهومی تحقیق........................... 11

فرضیه های تحقیق............................ 11

پیش فرض های تحقیق.......................... 14

تعریف متغیرهای تحقیق....................... 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه...................................... 20

مبانی نظری تحقیق........................... 20

رفتار مدنی سازمانی......................... 20

تعریف رفتار مدنی سازمانی................... 21

ابعاد رفتار مدنی سازمانی................... 24

شاخصهای رفتار مدنی سازمانی................. 24

تعهد سازمانی............................... 31

رفتارهای ضدمدنی............................ 32

اعتماد سازمانی............................. 33

رفتار مدنی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی....... 34

رفتار مدنی سازمانی و فرسودگی شغلی در سازمان 35

پیامدهای فردی و سازمانی رفتار مدنی سازمانی. 36

تعاونی ها.................................. 38

دیدگاه های مختلف درباره تعاون.............. 38

انواع تعاونی ها............................ 42

انواع تعاونی ها در ایران................... 54

عدالت سازمانی.............................. 63

تعریف عدالت................................ 63

اهمیت رعایت عدالت.......................... 65

عدالت اجتماعی.............................. 66

عدالت توزیعی............................... 68

عدالت رویه ای.............................. 73

عدالت تعاملی............................... 76

انواع ناسزاها.............................. 79

دیدگاه های مربوط به عدالت سازمانی.......... 83

عوامل مؤثر بر حساسیت افراد به رعایت عدالت در سازمان 84

کانون های عدالت سازمانی.................... 86

پیشینه تحقیق............................... 87

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه...................................... 93

روش شناسی تحقیق............................ 93

جامعه آماری................................ 94

نمونه آماری................................ 94

متغیرهای تحقیق............................. 94

روش های گردآوری اطلاعات..................... 94

پایایی ابزار تحقیق......................... 96

روش های آماری مورد استفاده................. 98

روش اجرای تحقیق............................ 99

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه...................................... 101

یافته های توصیفی........................... 102

یافته های استنباطی......................... 107

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه...................................... 119

یافته های استنباطی......................... 121

بحث و نتیجه گیری........................... 125

پیشنهادهای برخاسته از تحقیق................ 130

پیشنهاد به سایر محققان..................... 132

محدودیت های تحقیق.......................... 133

منابع و مآخذ............................... 132

فارسی...................................... 132

لاتین....................................... 138

فایل (word) بررسی عدالت سازمانی بر رفتار مدنی در شرکتهای تعاونی-تولیدی
فهرست جداول

جدول 2-1: شرکت های تعاونی از سال 58 تا پایان 76 62

جدول 3-1: شماره سؤالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار مدنی....................................... 95

جدول 3-2: شماره سؤالات مرتبط با هر یک از ابعاد عدالت سازمانی.................................... 96

جدول 3-3: ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی............................... 97

جدول 3-4: ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی.................................... 98

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد مربوط به جنسیت پاسخگویی................................... 102

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد مربوط به سن پاسخگویی........................................... 103

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد مربوط به وصعیت تأهل پاسخگویی................................... 104

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان.................................. 105

جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد مربوط به سابقه کار پاسخگویان.................................. 106

جدول 4-6: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با
رفتار مدنی سازمانی......................... 107

جدول 4-7: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با بعد
نوع دوستی................................. 108

جدول 4-8: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با بعد
احترام و تکریم............................ 109

جدول 4-9: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با بعد
جوانمردی................................... 111

جدول 4-10: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با
بعد وجدان کاری............................. 112

جدول 4-11: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با
بعد فضیلت مدنی............................. 113

جدول 4-12: ضریب همبستگی چندگانه (R), ضرایب تعیین (2R) و آزمون های معنی
داری مربوطه (F) ........................... 114

جدول 4-13: ضرایب رگرسیون استاندارد شده (B) و آزمون های معنی دار مربوطه (t)............................ 115

جدول 4-14: نتایج آزمون t گروه های مستقل مربوط به مقایسه عدالت سازمانی و مؤلفه­های
آن در بین کارکنان مرد و زن................ 116

جدول 4-15: آزمون t گروه های مستقل مربوط به مقایسه رفتار مدنی سازمانی و مؤلفه های
آن در بین کارکنان مرد و زن................ 117

فایل (word) بررسی عدالت سازمانی بر رفتار مدنی در شرکتهای تعاونی-تولیدی
فهرست نمودارها

نمودار 4-1: درصد توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.................................. 102

نمودار 4-2: درصد توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان........................................... 103

نمودار 4-3: درصد توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخگویان.................................. 104

نمودار 4-4: درصد توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان.................................. 105

نمودار 4-5: درصد توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان.................................. 106

فایل (word) بررسی عدالت سازمانی بر رفتار مدنی در شرکتهای تعاونی-تولیدی
فهرست شکل ها

شکل 2-1: رابطه میان اشکال مختلف عدالت سازمانی 83

ضمائم و پیوست ها........................... 145

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد بود. این دو بعد, مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه در حوزه تئوری های مدیریت رفتارسازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر می رسد بر هم تأثیرگذار باشند. با توجه به اهمیت این دو مؤلفه مهم رفتاری, در این پژوهش, که از نوع توصیفی – همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفته است, تلاش گردیده تا ضمن تعریف روشن مسئله, ادبیات مربوط به این دو مقوله با تأکید بر مطالعاتی که به ارتباط این دو مفهوم باز
می گردد, مورد بررسی قرار گیرد. سپس اهداف تحقیق, مدل مفهومی و فرضیات تحقیق, روش تحقیق جامعه آماری و نمونه های مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل داده ها در قالب متدولوژی تحقیق تبیین شده است. یافته های تحقیق با بهره گیری از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول تحلیلی, بخش دیگر از پژوهش را تشکیل می دهد که فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داده و در پایان نیز با توجه به نتایج آزمون های آماری, پیشنهاد و راهکارهایی در قالب جمع بندی و نتیجه گیری پژوهش ارائه شده است.

مقدمه

مردم سیستم اجتماعی درونی یک سازمان را تشکیل می دهند که آن سیستم شامل انسانی افراد, گروهها, گروههای بزرگ و گروههای کوچک می باشند. در حال حاضر سازمان های بشری مانند سازمان انسانی دیروز یا روزهای گذشته نیست. به ویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر و «دگرگونی» است و این بدان معنی است که کارمندان زمینه های فرهنگی, استعدادها و دیدگاههای خود را به شغل منتقل می کنند. بالاخره اینکه می توان سازمانها را به عنوان سیستم کلی که دارای روابط بین سازمانی هستند مورد بررسی و مدیریت قرار داد. (سیدجوادین 1390)

عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم می آورد. اولین تحقیقات پیرامون عدالت در سازمانها به اوایل 1960 بر می گردد. پس از سال 1990 فصل جدیدی از مطالعات تجربی پیرامون عدالت سازمانی آغاز می شود که ماحصل آن شناخت سه نوع عدالت یعنی عدالت توزیعی, عدالت رویه ای, عدالت تعاملی در سازمان هاست.

تلاش برای بهبود عملکرد, از روزهای اولیه شکل گیری مدیریت به عنوان اصل خدشه ناپذیر مطرح بوده است که هر روز وارد مباحث جدیدتری می شود و حوزه های بیشتری را دربر می گیرد. برخلاف گذشته, که از کارکنان انتظار می رفت در حد نقش های رسمی خود عمل کنند, در قراردادهای روانشناختی جدید, رفتارهای داوطلبانه و فراتر از نقش مورد انتظار است. تحقیقات کنونی, این رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار داده اند و در آن به مشارکت بلندمدت فرد در موقعیت سازمان تأکید می ورزند.

مطالعه رفتار افراد در محیطهای کاری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است.تمام سازمانها در چهارچوب محیط داخلی و خارجی عمل می کنند. سازمان به طور مستقل به تنهایی وجود ندارد بلکه بخشی از یک سیستم بزرگ تر است که شامل عناصر متعدد دیگری چون دوست, خانواده, و دیگر سازمان ها می شود. تغییرات محیطی متعددی باعث ایجاد نیاز به سازمانها می شوند. شهروندان از سازمانها انتظار دارند که از لحاظ اجتماعی مسئول باشند؛ افزایش تولید و رقابت برای جلب مشتریان در سراسر جهان مطرح است؛ گام سریع تغییر در جامعه به سرعت حرکت می کند. سازمان های مشخصی چون کارخانه یا مدرسه نمی توانند تحت تأثیر محیط خارجی قرار نگیرند. محیط دیدگاه افراد و شرایط کاری را تحت تأثیر قرار می دهد و برای استفاده از منابع و قدرت رقابت ایجاد می کند. بنابراین باید محیط خارجی را در مطالعه رفتار انسانی در سازمانهای در نظر گرفت (نیواستورم و دیویس ,1997).لینک کمکی