فایل (word) واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فایل (word) واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 7
1-5- استفاده کنندگان از تحقیق 7
1-6- اهداف تحقیق 7
1-7- سؤالات تحقیق 8
1-8- فرضیه های تحقیق 8
1-9- روش تحقیق 8
1-10- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات 9
1-11- مدل های تحقیق 9
1-11-1- نحوه اندازه گیری معیار مدیریت سود 10
1-11-2- نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت‌ها 11
1-11-3- نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت‌ها 12
1-12- ساختار کلی تحقیق 12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه 13
2-2- مدیریت سود 14
2-2-1- تعریف مدیریت سود 15
2-2-2- انگیزه‌ها ی مدیریت سود 19
2-2-2-1- انگیزه‌های مرتبط با قراردادها 19
2-2-2-2- انگیزه‌های سیاسی 20
2-2-2-3- امنیت شغلی 21
2-2-2-4- انگیزه‌های مالیاتی 21
2-2-2-5- پاداش مدیران 21
2-2-2-6- ساختار مالکیت 22
2-2-3- الگوهای مدیریت سود 22
2-2-4- ابزارها وروش‌های مدیریت سود 23
2-2-4-1- تعیین نحوه‌ی عمل حسابداری معاملات به صورت اختیاری 23
2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداری 24
2-2-4-3- تصمیمات اقتصادی اساسی و با اهمیت 24
2-2-4-4- تعیین قیمت‌های انتقالی کالاها و خدمات 24
2-2-4-5- تعدیل برآوردهای حسابداری 24
2-2-5- هموار سازی از طریق تخصیص 25
2-2-6- هموار سازی از طریق طبقه‌بندی 25
2-2-7- موافقان و مخالفان مدیریت سود 26
2-2-7-1- ابزارهای مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی 29
2-2-7-2- مدیریت سود از طریق رویداد های مالی واقعی 30
2-2-8- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی 32
2-2-8-1- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده 33
2-2-8-2- فرضیه های تحقیقات اثباتی 33
2-2-8-2- الف- فرضیه پاداش مدیریت 33
2-2-8-2- ب- فرضیه بدهی 34
2-2-8-2- ج- فرضیه هزینه سیاسی 35
2-2-9- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی 35
2-2-9-1- مدل اسلون 35
2-2-9-2- مدل دی‌آنجلو 36
2-2-9-3- مدل هیلی 36
2-2-9-4- مدل صنعت 37
2-2-9-5- مدل جونز 37
2-2-9-6- مدل تعدیل شده جونز(1995) 38
2-3- مالیه رفتاری و مباحث مرتبط با آن 39
2-3-1- مرحله ی گذر از مالی استاندارد 41
2-3-2- ظهور مالی رفتاری و تصمیمات مالی 43
2-3-3- تئوری چشم انداز 45
2-3-3-1- ضرر گریزی 47
2-3-3-2- حسابداری ذهنی 47
2-3-3-3- کنترل شخصی 48
2-3-3-4- دوری از تأسف و پشیمانی 48
2-3-4- تورش های رفتاری سرمایه گذاران 48
2-3-4-1- روش های ابتکاری 49
2-3-4-2- خودفریبی 51
2-3-4-3- تعاملات اجتماعی 52
2-3-5- کاربرد مالیه رفتاری در فهم رفتار سرمایه گذاران 53
2-3-6- رفتار سرمایه گذاران 54
2-3-7- شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران 57
2-4- پیشنه تحقیق 58
2-4-1-تحقیقات خارجی 58
2-4-2- تحقیقات داخلی 65
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه 71
3-2- روش تحقیق 72
3-2-1- قلمرو تحقیق 72
3-2-1-1- قلمرو زمانی تحقیق 72
3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق 72
3-3- فرضیه های تحقیق 73
3-4- جامعه‌ی آماری, روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 73
3-4-1- جامعه آماری 74
3-4-2- روش گردآوری داده ها 74
3-4-3- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها 75
3-4-4- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 78
3-5- خلاصه فصل 79
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه 80
4-2- بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش 81
4-3- جدول همبستگی اسپرمن 82
4-4- بررسی مانایی متغیرهای پژوهش 82
4-5- آزمونF لیمر و آزمون هاسمن 83
4-6- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج 84
4-6-1- نتایج آزمون فرضیات 85
4-7- خلاصه فصل 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 88
5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق 88
5-3- خلاصه یافته‎های تحقیق 91
5-4- نتیجه‎گیری و پیشنهادات 91
5-5- محدودیت‎های تحقیق 93
5-6- پیشنهادات 94
5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 94
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 94
5-7- خلاصه فصل 95
فایل (word) واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
فهرست منابع و مأخذ 96
الف- منابع فارسی 96
ب- منابع لاتین 98
چکیده انگلیسی 105


فایل (word) واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 81
جدول 4-2- ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش 82
جدول 4-3- نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش 83
جدول4-4- نتایج حاصل از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 84
جدول 4-5- نتایج تخمین مدل اول 85
جدول 4-6- نتایج تخمین مدل دوم 86
جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات 91


فایل (word) واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 2-1- تابع ارزش کاهنمن و تیورسکی 46چکیده
در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده, سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده, 138 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی‌داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی, اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید الورود به بورس است که درنهایت بیـانگر محتـوای اطلاعـاتی متغیـر سود دارد. به عبارت دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انحـراف در میـانگین نـرخ بـازده غیرعادی سهام میشود. بطور کلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدید نظر در پیش بینی توسط مدیران, سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده مورد نظر خود نمی رسند یا بطور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند, بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.
کلمات کلیدی: مدیریت سود, بازده غیرعادی سهام, خطای پیش بینی سود, سود واقعی, سود پیش بینی شده

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در حوزه سرمایه گذاری و رفتار با پول, همواره انسانها که تصور می گردد معقول عمل نمی کنند و دقیقاً به همین دلیل حوزه ای خاص از تحقیقات وجود دارد که در آن گاه رفتار عجیب افراد در این زمینه ها مورد بررسی قرار می گیرند. نظریه های اقتصادی عمدتاً بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. این فرض مبنای نظریه کارایی بازار است. اما تحقیقات نشان می دهد مدارکی وجود دارد که ثابت می کند رفتار معقول آنقدر که تصور ما می شود , فراگیر نیست. شناخت فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس, موضوعی مهم برای مقام ناظر و سرمایه گذاران به شمار می رود. در اغلب تحقیقات در این زمینه, محققان کوشیده اند به مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاری مشارکت کنندگان بازار و به دنبال آن تأثیر این عوامل بر قیمت اوراق بهادار بپردازند.
چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه گذاری مشارکت کنندگان در بازار تأثیر می گذارند از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. به ویژه در دهه اخیر, محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی, علوم اجتماعی و فیزیک داشته اند, استفاده از " دستاوردهای روانشناسی در نظریه پردازی های اقتصادی منجر به شکل گیری گرایش مالی رفتاری" گردید.

1-2- تشریح و بیان مساله
شاید هیچ موضوعی در ادبیات مالی اخیر, بحث بر¬انگیز¬¬تر از این سوال نباشد که آیا سرمایه¬گذاران در تعیین قیمت سهام, منطقی عمل می کنند یا خیر؟ به عبارت دیگر,سرمایه¬گذارن در این بازارها نسبت به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد و یا کمتر از حد مورد انتظار نشان می¬دهند. واکنش¬های بازار سهام به آگهی¬ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و سبب ناهنجاری¬هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر ازحد قیمت می¬شود. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می برد و به حالت تعادل بر¬می گردد, با این وجود چنین رفتاری نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار محسوب می¬شود که می¬تواند پاسخ منفی نسبت به عدم اطمینان درک¬ شده توسط سرمایه¬گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پیش بینی¬های آنها است که گاهی از اوقات ناکارآمد است. فهم منبع این ناکارآمدی ها, می¬تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه¬گذاران و کارایی بازار داشته باشد ( محمودی,1390, ص22).
یکی از مفاهیم اصلی در حوزه های مالی رفتاری, تئوری چشم انداز و نقطه مرجع می باشد. تئوری چشم انداز از سوی کاهنمن و تیوِرسکی در سال 1979 ارائه شد. آنان در قالب این نظریه نشان دادند که"میزان رضایتمندی حاصل از میزان معینی سود, کمتر از عدم رضایتی است که از همان مقدار زیان بدست می آید". تئوری چشم انداز بوسیله تابع ارزش توضیح داده می‌شود. تابع ارزش , منحنیS شکلی است که دارای یک نقطه مرجع می باشد. نقطه مرجع تعیین کننده ریسک پذیر یا ریسک گریز بودن سرمایه گذاران می باشد به گونه ای که در زیر نقطه مرجع, سرمایه گذاران ریسک پذیر و بالای آن ریسک گریز هستند (ویسبورد , 2013).
تئوری چشم‌انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می‌باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم‌گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش, نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می‌گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد, فروش خود را به تعویق می‌اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد, اقدام به فروش سهم می‌کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. شواهد بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود انتخاب میکنند. هرگاه قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد, فروش خود را به تعویق می‌اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد, اقدام به فروش سهم می‌کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. از جمله مواردی که در تحقیقات گذشته به عنوان نقطه مرجع مورد بررسی قرار گرفته است, قیمت سقف و کف سهام در یکسال گذشته و قیمت تمام شده خرید بوده است. اکثر تحقیقات انجام شده در بورس های توسعه یافته, تأیید کننده این نقاط به عنوان نقاط مرجع بوده است (ویسبورد, 2013).
سرمایه¬گذار با خرید برگه سهام, ریسک می¬پذیرد و بازده به دست می¬آورد پس مهم¬ترین عواملی که در تصمیم¬گیری برای خرید اوراق بهادار موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت¬های سرمایه¬گذاری است. به همین ترتیب, بازده و ریسک هر برگه سهام قابل مقایسه با سایر اوراق بهادار می باشد. دو دسته عوامل داخلی و خارجی بر بازده سهام تأثیر می‌گذارد.عوامل خارجی شامل: چرخه¬های اقتصادی, تورم, مقررات دولتی, رقابت سیاست¬های اقتصادی کشور, اوضاع سیاسی و اقتصادی و... و عوامل داخلی شامل تصمیمات مدیریت سیستم¬های داخلی واحد تجاری, اندازه شرکت می¬باشد.به منظور تشویق سرمایه گذار, سرمایه¬گذاری باید به طور بالقوه نرخ بازده مثبت داشته باشند.این امر باعث خواهد شد که سرمایه¬گذار در آینده, ثروت بیشتری کسب کند و در نتیجه (در مقایسه با امکان یا فرصت مصرف کنونی) از امکانات و فرصت¬های بیشتری بهره¬مند گردد, از این رو انتظار کسب بازده موجب می¬شود که سرمایه¬گذار مصرف خود را به تعویق اندازد. سود سهام تأثیر مثبت و منفی در رفتارسرمایه¬گذاران در هنگام خرید و فروش سهم دارد و از این جهت به عنوان یک پارامتر اصلی مدنظر است (صادق پور, 1384).لینک کمکی