فایل (word) بررسی اجزا اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اجزا اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشدفایل (word) بررسی اجزا اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده....................................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه.............................................................................................................................................................................3
1-2بیان مساله تحقیق............................................................................................................................................................4
1-3 اهداف تحقیق................................................................................................................................................................6
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................................................................7
1-5 سوالات تحقیق..............................................................................................................................................................8
1-6 فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................................8
1-7روش تحقیق...................................................................................................................................................................9
1-8جامعه آماری و روش نمونه گیری.................................................................................................................................9
1-9تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق............................................................................................................................ 9
1-10ساختارکلی تحقیق.....................................................................................................................................................10
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
2-1مقدمه...............................................................................................................................................................................13
2-2مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................................................13
2-2-1استفاده کنندگان از اطلاعات و نیاز های آنان.................................................................................................................13
2-2-2اهداف حسابداری و گزارشگری مالی...........................................................................................................................14
2 -2-3 سود.............................................................................................................................................................................16
2-2-4 مفاهیم سود در حسابداری..........................................................................................................................................17
2-2-5 اهداف گزارشگری سود...............................................................................................................................................18
2-2-6مفهوم اقتصادی سود......................................................................................................................................................19
2-2-7 نارسایی محتوای اطلاعاتی سود...................................................................................................................................21
2-2-8 نقاط قوت سود حسابداری.........................................................................................................................................21
2-2-9 نقاط ضعف سود حسابداری........................................................................................................................................22
2-2-10 پیش بینی سود............................................................................................................................................................23
2-2-11 نقش اطلاعاتی سود....................................................................................................................................................24
2-2-12 تهیه و پردازش اطلاعات برای پیش بینی...................................................................................................................26
2-2-13 حسابداری تعهدی......................................................................................................................................................26
2-2-14اقلام تعهدی............................................................................................................................................................... 27
2-2-15 نقش و اهمیت اقلام تعهدی.......................................................................................................................................28
2-2-16 مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی..............................................................................................................................28
2-2-16-1 مدل ریچاردسون...................................................................................................................................................28
2-2-16-2 مدلsloan............................................................................................................................................................29
2-2-16-3 مدلDeAngele..................................................................................................................................................30
2-2-16-4 مدل Healy.........................................................................................................................................................30
2-2-16-5.مدل Jones.........................................................................................................................................................31
2-2-17پیدایش نظریه کیفیت سود..........................................................................................................................................35
2-2-17-1 مفهوم کیفیت سود.................................................................................................................................................35
2-2-17-2 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود....................................................................................................................... 38
2- 2-18 مبنای نظری مربوط به مدیریت سود.........................................................................................................................39
2-2-19 هزینه معاملات...........................................................................................................................................................42
2-3 پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................................44
2-3-1 تحقیقات داخلی...........................................................................................................................................................44
2-3-2 تحقیقات خارجی.........................................................................................................................................................48
2-4 خلاصه فصل................................................................................................................................................................... 55
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه............................................................................................................................................................................... 58
3-2 روش تحقیق.....................................................................................................................................................................58
3-3جامعه مطالعاتی و نمونه آماری..........................................................................................................................................59
3-4 حدود مطالعاتی.................................................................................................................................................................60
3-4-1 قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................................60
3-4-2 قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................................................................60
3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................................61
3-5 روش های جمع آوری اطلاعات......................................................................................................................................61
3-6 فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................................... 61
3-7 شیوه اندازه گیری متغیرها.................................................................................................................................................62
3-7-1 مدل های پژوهش....................................................................................................................................................... 62
3-7-2 متغیرهای تحقیق...........................................................................................................................................................62
3-7-2-1متغیر وابسته..............................................................................................................................................................62
3-7-2-2 متغیرهای مستقل..................................................................................................................................................... 63
3-7-2-3 متغیرهای کنترلی......................................................................................................................................................65
3-7-2-4متغیرهای مجازی(ساختگی).....................................................................................................................................65
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................................................................................65
3-8-1 ناهمسانی......................................................................................................................................................................66
3-8-1-1 روش های رفع ناهمسانی واریانس..........................................................................................................................67
3-8-2رگرسیون چند متغیره....................................................................................................................................................67
3-8-3 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده..................................................................................................................68
3-8-4 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون......................................................................................................................69
3-8-4-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون..................................................................................................................... 69
3-8-4-2 آزمون نرمال بودن ضرایب.......................................................................................................................................70
3-8-5 آزمون نرمال بودن مشاهدات....................................................................................................................................... 70
3-8-6 آزمون دوربین_ واتسون...............................................................................................................................................71
3-8-7 بررسی وجود هم خطی................................................................................................................................................71
3-8-7-1 راه های تشخیص هم خطی.....................................................................................................................................71
3-9 خلاصه فصل.....................................................................................................................................................................72
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1مقدمه.................................................................................................................................................................................74
4-2 مطالعه توصیفی دادهای تحقیق.........................................................................................................................................74
4-3 آزمون نرمال کردن متغیرهای وابسته وجمله خطا............................................................................................................ 77
4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده.........................................................................................................................78
4-4-1 آزمون چاو....................................................................................................................................................................78
4-5 ناهمسانی واریانس........................................................................................................................................................... 79
4-5-1 روش های شناسایی ناهمسانی واریانس.......................................................................................................................79
4-6 بررسی وجود هم خطی....................................................................................................................................................80
4-7آزمون مانایی متغیرهای تحقیق...........................................................................................................................................81
4-8 نتایج فرضیات..................................................................................................................................................................81
4-9 خلاصه فصل.....................................................................................................................................................................84
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه................................................................................................................................................................................86
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها...........................................................................................86
5-2-1 نتایج فرضیه اصلی اول.................................................................................................................................................86
5-2-2 نتایج فرضیه اصلی دوم............................................................................................................................................... 87
5-2-3 نتیجه گیری کلی تحقیق...............................................................................................................................................87
5-3 پیشنهادها.........................................................................................................................................................................88
5-3-1 پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش............................................................................................................................88
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی........................................................................................................................... 89
5-4 محدودیت ها....................................................................................................................................................................89
منابع و ماخذ
منابع فارسی..............................................................................................................................................................................91
منابع انگلیسی.......................................................................................................................................................................... 94
فایل (word) بررسی اجزا اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار
فهرست جداول
جدول (2-1) معیارهای ارزیابی کیفیت سود............................................................................................................................38
جدول (2-2) خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی..........................................................................................................53
جدول (3-1) روش نمونه گیری..............................................................................................................................................60
جدول (4-1) معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرها........................................................................................ 75
جدول (4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن مدل.....................................................................................76
جدول (4-3) نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های تحقیق..................................................................................................78
جدول (4-4) شناسایی همسانی واریانس در فرضیه اصلی اول................................................................................................79
جدول (4-5) شناسایی همسانی واریانس در فرضیه اصلی دوم...............................................................................................79
جدول (4-6) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق برای فرضیه های تحقیق...............................................................................80
جدول (4-7) آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش....................................................................................................81
جدول (4-8) نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول........................................................................................82
جدول(4-9) نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی دوم.........................................................................................83
فایل (word) بررسی اجزا اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار
فهرست نمودارها
نمودار (4-1) آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته Trading Cost...............................77
پیوست ها
نام شرکتهای نمونه....................................................................................................................................................................98
خروجی دادها توسط نرم افزار Eviews..............................................................................................................................99


چکیده
سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد, از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که منجر به افزایش هزینه معاملاتی می شود و علت آن هم عدم تقارن اطلاعاتی میان معامله گران می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در راستای این هدف, کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386 الی 1391 ارائه داده بودند, مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 64 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. برای بررسی اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی و به منظور آزمون فرضیه¬ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی¬دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون عدم خود همبستگی مدل از آماره دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی غیر عادی و هزینه معاملات رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد؛ و همچنین بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات رابطه معنی داری وجود ندارد.

واژه های کلیدی: اقلام تعهدی, اقلام تعهدی عادی, اقلام تعهدی غیرعادی, هزینه معاملات سهام

فصل اول
کلیات تحقیق


1-1 مقدمه
در کشورهای توسعه یافته, بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود. از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد, سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند, افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند.
از مهمترین اقدمات در حوزه سرمایه گذارای, تخصیص بهینه منابع است. از طرفی سرمایه گذاران همیشه به دنبال کسب حداکثر بازدهی با استفاده از منابع مالی در اختیارشان هستند. از آن جایی که پیش بینی بازده سهام یکی از مهم ترین مسائل برای سرمایه گذاران در بازار های سرمایه است ارقامی که بتوانند به سرمایه گذاران در این زمینه کمک کنند, حائز اهمیت است.
از مهمترین ویژگیهای شرکتهای سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. بر این اساس برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارائه اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزه های پاداش, هموارسازی سود و مقررات گریزی, این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت رفع منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروهها, اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کاملتر دست به اعمال مدیریت سود بزنند. سود حسابداری که با استفاده از سیستم تعهدی تهیه می شود, از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب می شود. منظور از سنجش عملکرد شرکتها, ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات, به منظور اخذ تصمیمات منطقی است. جونز, (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم میکند, که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی, این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد.

الف (اقلام تعهدی عادی ب( اقلام تعهدی غیر عادی
اقلام تعهدی عادی به واسطه مقررات, سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدودهستند, اما اقلام تعهدی غیر عادی, قابل اعمال توسط مدیریت می باشند. در تئوری های اقتصادی, ارزش شرکت مبتنی بر ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن است. جریان های نقدی آتی ارتباط تنگاتنگی با سودهای آتی دارند لذا پیش بینی سودهای آتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای پیش بینی سود های آتی بهتر است تا اجزا سود (اقلام نقدی و تعهدی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد, که پژوهشگر در این پژوهش به بررسی جز تعهدی می پردازدلینک کمکی