فایل (word) اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکتهای بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکتهای بورس اوراق بهادار :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فایل (word) اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکتهای بورس اوراق بهادار
فهرست مطالب

چکیده ................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ...................................................................................................................................................................2
1-2- بیان مساله ............................................................................................................................................................3
1-3 - اهمیت و ضرورت تحقیق ....................................................................................................................................6
1-4- اهداف تحقیق .....................................................................................................................................................8
1-5 – سوالات تحقیق ...................................................................................................................................................9
1-6- فرضیه تحقیق .........................................................................................................................................................9
1-7 - روش تحقیق .......................................................................................................................................................10
1-8 - جامعه آماری و روش نمونه گیری .....................................................................................................................10
1-9- قلمرو تحقیق ........................................................................................................................................................11
1-10-روش گردآوری داده ها و اطلاعات.....................................................................................................................12
1-11- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه¬های کلیدی تحقیق ............................................................................................12
1-12- ساختار کلی تحقیق ..........................................................................................................................................13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ...............................................................................................................................................................16
2-2- مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی.....................................................................................................................17
2-3- مروری بر ادبیات افشا .....................................................................................................................................39
2-4-پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................59
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج ..............................................................................................................59
2-4-2- تحقیقات انجام شده درایران ..................................................................................................................56
2-4- خلاصه فصل ...............................................................................................................................................68
فصل سوم : روش تحقیق
3- 1- مقدمه ...........................................................................................................................................................72
3-2- روش شناسی تحقیق ....................................................................................................................................72
3-3- جامعه آماری....................................................................................................................................................73
3-4- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری ......................................................................................................73
3-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ......................................................................................................................74
3-6- منامع و روشهای گرد آوری داده ها .............................................................................................................74
3-7 – فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................75
3-8- مدل و متقیر های تحقیق .............................................................................................................................75
3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................................77
3-10-خلاصه فصل.................................................................................................................................................91

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه .........................................................................................................................................................93
4-2- آمار توصیفی ..............................................................................................................................................93
4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق ............................................................................................................95
4-4- آزمون تشخیص پانل .................................................................................................................................97
4-5-آزمون اثرات ثابت یا رندم..............................................................................................................................98
4-5- ناهمسانی واریانس ................................................................................................................................98
4-6-آزمون فرضیه ها.........................................................................................................................................99
4-7- خلاصه فصل............................................................................................................................................106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- مقدمه ......................................................................................................................................................108
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش .................................................................................................108
5-3- نتایج تحقیق ...............................................................................................................................................90
5-3-1 برسی فرضیه اول تحقیق...........................................................................................................................90
5-3-2 برسی فرضیه دوم تحقیق...........................................................................................................................91
5-3-3-بررسی فرضیه سوم تحقیق.......................................................................................................................91
5-3-4-بررسی فرضیه چهارم تحقیق....................................................................................................................91
5-4-محدودیتهای تحقیق.....................................................................................................................................93
5-5- پیشنهادهای پژوهش....................................................................................................................................93
5-5-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش ...............................................................................................93
5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده ...................................................................................................93
منابع و مآخذ :
الف – منابع فارسی ..........................................................................................................................................95
ب – منابع انگلیسی ...................................................................................................................................... 97
پیوست ها و ضمائم :
پیوست ها و ضمائم 140
چکیده انگلیسی 151

فایل (word) اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکتهای بورس اوراق بهادار
فهرست جداول

جدول (2-2) : عوامل تعین کننده نظام حاکمیت شرکتی 30
جدول(2-3) : ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی 37
جدول(1-4) : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق 39
جدول(2-4): آزمون نرمال بودن توزیع دادها 49
جدول(3-4) : آزمون تشخیص پانل(panel) یا پول(Pooled) 51
جدول (4-4) :نتایج آزمون آماره f (test cross -section fixed effects) 62
جدول (5-4) : نتایج آزمون هاسمن(hausman test) 85
جدول(6-4) : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM 102
جدول (7-4) : نتایج آزمون ناهمسانی وایت(white) 104
جدول (8-4) : آزمون f جهت سنجش وجود رابطه خطی 106
جدول (9-4) :نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی 107


فایل (word) اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکتهای بورس اوراق بهادار
فهرست شکل ها


شکل (2-1) : مدل ترازنامه ای 25
شکل (2-2) : مدل فراترازنامه ای...........................................................................................................................25
شکل(3-2): مدل چارچوب هیات مدیره...................................................................................................................26

چکیده :
تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف, کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند, مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه¬ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق معنی دار بودن رابطه بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت ها را رد می کند ولی کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته است.


کلمات کلیدی پایان نامه:
افشا اندازه شرکت کیفیت حاکمیت شرکتی دوگانگی هیات مدیره

فصل اول
کلیات تحقیق


1-1- مقدمه
افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه گذاران, اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع است. از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات, مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات می باشد . بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که در آن, اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت مؤثر است. به عبارتی, نقصان اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود(پورحیدی و حسین زاده, 1391).
در نگاهی کلی, شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات , برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا , عامل حیاتی تلقی می شود (حساس یگانه و قمی , 1385)
اما از دیدی دقیقتر, شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌ 1) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات, 2) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و 3) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری, 1389).
اطلاعات هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد می تواند منجر به اتخاذ تصمیم های صحیح تری در زمینه تخصیص بهینه منابع شود و در نهایت منجر به رسیدن به کارآیی تخصیصی می شود که هدف نهایی بازار سرمایه است(تجویدی, 1387).از اینرو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند.
شرکت ها افشای اطلاعات را از طریق انتشار صورت های مالی, یادداشت های توضیحی,گزارش هیأت مدیره,و نظایر آن انجام می دهند. علاوه بر این, برخی از شرکت ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات, به افشای اضافی اطلاعات به صورت اختیاری می پردازند. از اینرو می توان افشای اطلاعات توسط شرکت ها را به دو دسته افشای اجباری و اختیاری تقسیم نمود. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت ها مطرح است, پیامد های اقتصادی افشای اطلاعات می باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می توان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه, کاهش هزینه سرمایه شرکت ها و افزایش کاربران و افزایش توان پیش بینی استفاده کننده از اطلاعات اشاره نمودکه این موارد نیز نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد. بنابراین شناسایی عواملی که بر سطح افشای شرکت ها موثر است ضروری است و از طرفی ونگ و همکاران(2011) بیان نمودند که با افزایش سطح کیفیت حاکمیت شرکتی شرکت ها میزان افشای شرکت ها افزایش می یابد و همچنین شرکت های بزرگ سطح افشای بالاتری نسبت به شرکت های کوچک دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب اطلاعات طراحی و اجرا خواهد شد که در ابتدا کلیات تحقیق مطرح خواهد شد , سپس در فصول بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق,روش تحقیق و نتیجه گیری تشریح خواهد شد.
1-2- بیان مساله
تشکیل و توسعه شرکت های سهامی, باعث تفکیک مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین گروه -های مختلف ذینفع, از قبیل مدیران و سهامداران شده است. به دنبال پیدایش تضاد منافع در شرکت های سهامی, بحث نظریه¬ی نمایندگی مطرح می¬شود(برتا و بوزالان, 2008) . بر اساس این نظریه, مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است به گونه¬ای عمل ¬کنند یا تصمیم¬هایی را اتخاذ کنند که لزوماً در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران نباشد. بنابراین, باید ساز و کار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن, به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات, همچنین یکی از جنبه های با اهمیت حاکمیت شرکتی و یکی از مهم¬¬ترین عوامل دستیابی به یک بازار سرمایه کارا است.
افشای اطلاعات حسابداری که از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده است, حاصل نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می¬رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارش¬های درون سازمانی و برون سازمانی می¬ باشد.لینک کمکی