فایل (word) بررسی افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشدفایل (word) بررسی افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
1-1 بیان مساله 4
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-3 اهداف تحقیق 6
1-4 سؤالات تحقیق 8
1-5 فرضیه‏های تحقیق 8
1-6 متغیرهای تحقیق 8
1-6-1 متغیرهای مستقل 8
1-6-2 متغیر وابسته 8
1-6-3 متغیرهای کنترلی 8
1-7 قلمرو تحقیق 9
1-7-1 قلمرو موضوعی 9
1-7-2 قلمرو مکانی 9
1-7-3 قلمرو زمانی 9
1-8 روش اجرای تحقیق 9
1-9 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی 12
2-2 مبانی نظری 13
2-3 مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ ها 16
2-3-1 مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 17
2-3-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارول 17
2-4 چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی 18
2-5 مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی 18
2-5-1 محدوده حسابرسی اجتماعی 19
2-5-2 طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی 20
2-5-3 مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی 22
2-5-4 وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی 22
2-6 مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت 23
2-6-1 نظریه ذینفعان 25
2-6-1-1 ذینفعان پشتیبان 28
2-6-1-2 ذینفعان حاشیه‌ای 29
2-6-1-3 ذینفعان غیرپشتیبان 29
2-6-1-4 ذینفعان مختلط 30
2-6-1-5 استفاده از تخصص ذینفعان 30
2-6-2 مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال ذینفعـان 31
2-6-2-1 رویکردی متعالی به کسب و کار 32
2-6-2-2 پایش و اندازه گیری 33
2-6-2-3 قواعد جدید کسب و کار 34
2-7 مفاهیم حسابداری اجتماعی 36
2-7-1 معاملات اجتماعی 36
2-7-2 سود اجتماعی 36
2-7-3 ارکان اجتماعی 36
2-7-4 سرمایه اجتماعی 36
2-7-5 خالص دارایی های اجتماعی 36
2-8 طبقه بندی حسابداری اجتماعی 37
2-9 انواع گزارشگری اجتماعی 37
2-9-1 گزارشگری غیر مالی 37
2-9-2 گزارشگری مالی 38
2-10 تعریف شفافیت 38
2-10-1 قابلیت دسترسی به اطلاعات 39
2-10-2 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات 40
2-10-3 تعاریف مبتنی بر ذی نفعان 42
2-10-4 تعاریف مبتنی بر پاسخگویی 42
2-10-5 تعریف شفافیت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات 43
2-10-6 شفافیت در بورس 43
2-10-7 اندازه گیری شفافیت 44
2-10-8 اهمیت شفافیت در بازارهای مالی 45
2-10-8 ابعاد شفافیت در بازار سرمایه 48
2-10-9 ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی 50
2-10-9-1 نظریه های گزارشگری و افشاگری اجتماعی 51
2-10-9-1-1 نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها 51
2-10-9-1-2 نظریه هزینه های انجام شده 51
2-10-9-1-3 نظریه هزینه- منافع 52
2-10-10 نقش شفافیت در گزارشگری مالی 52
2-10-11 شفاف‌سازی مالی از نگاه سازمانهای بین‌المللی 53
2-10-12 محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت 54
2-10-12-1 موانع و راهکارهای عدم شفافیت بازار سرمایه ایران 56
2-10-12-1-1 انجام معاملات صوری 56
2-10-12-1-2 انتشار اخبار کذب 57
2-10-12-1-3 تشکیل ائتلاف 58
2-10-12-1-4 ندادن اطلاعات از سوی شرکت ها و استفاده از اطلاعات محرمانه توسط دست اندرکاران شرکت 58
2-10-12-1-5 ارائه اطلاعات نادرست از سوی شرکت ها 59
2-10-13 کیفیت افشا, شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی 59
2-10-14 اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه 60
2-10-15 مزایای افشای داوطلبانه 61
2-10-16 مسائل اصلی در افشای داوطلبانه 62
2-10-17 پیشینه تحقیق 65
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 70
3-2 روش پژوهش 70
3-3 جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری 71
3-3-1 جامعه‌ی آماری 71
3-3-2 نمونه و روش نمونه‌گیری 71
3-4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها 71
3-4-1- رگرسیون 71
3-4-2- ضریب تشخیص یا تبیین 72
3-4-3- آزمون معنیدار بودن متغیر مستقل 72
3-4-4- آزمون خود همبستگی 73
3-4-5- همخطی, راههای تشخیص و چگونگی رفع آن 74
3-5 فرضیات تحقیق 75
3-6 متغیرهای تحقیق 75
3-6-1 متغیر وابسته 75
3-6-2 متغیرهای مستقل 75
3-6-3 متغیرهای کنترلی 79
فصل چهارم: تجزیه تحلیل
4-1 مقدمه 81
4-2 یافته های تحقیق 81
3-4- آزمون فرضیه های تحقیق: 86
4-4- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها: 87
4-4-1 نتایج آزمون فرضیه اول 87
4-4-2 نتایج آزمون فرضیه دوم 88
4-4-3 نتایج آزمون فرضیه سوم 89

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه 92
5-2- پیشنهادات تحقیق 95
5-3- محدودیتهای تحقیق 98
5-4- توصیه برای تحقیقات آتی 98
منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی 99
ب) منابع لاتین 101


فایل (word) بررسی افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1:بررسی حالات مختلف نتیجه آماره دوربین– واتسون....................................... 74
....................................................................NOPATنحوه محاسبه و تعدیل جدول 3-2
76
................................................................CAPITAL نحوه محاسبه و تعدیل جدول3-3 77
جدول 4-1: نتایج آمار توصیفی داده های نهایی تحقیق....................................................... 83
جدول4-2: نتایج مربوط به آمار توصیفی تحقیق انجام شده توسط ویکتوریا کرایوگورسکی 83
جدول 4-3: نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی................................................................ 84
جدول4-4: نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی.................................................................. 86چکیده:
افشاگری و گزارشگری اجتماعی, فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از آنچه در گذشته بوده ,یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) استفاده شده است و تعداد 98 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم, فرضیه شماره یک با توجه به سطح خطای 0.88 فرضیه صفر تائید می شود و رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می شود. فرضیه شماره دو که با توجه به سطح خطای 0.03 فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می شود و فرضیه شماره سه با توجه به سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می شود و وجود رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.

واژگان کلیدی : افشا مسئولیت اجتماعی ؛ ذینفعان ؛ عملکرد مالی شرکت .

فصل اول:
کلیات تحقیق


مقدمه
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار آگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی, فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از آنچه در گذشته بوده ,یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود آوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری, بودجه بندی سر مایه ای, مدیریت سرمایه در گردش, استقرار ساختار بهینه مالی, کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت,1383)
براساس این دیدگاه, مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است, شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند, باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود, باعث کاهش تعارضات, میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی, این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن, سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه, سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده, شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان,1384)

1-1 بیان مساله
حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند , ضرورت دارد, واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند, بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان , کارکنان, مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند , تعریف کرد.لینک کمکی