پاورپوینت (اسلاید) بررسی PM و TPM در تعمیرات و نگهداری

خل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت (اسلاید) بررسی PM و TPM در تعمیرات و نگهداری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت (اسلاید) بررسی PM و TPM در تعمیرات و نگهداری : توضیحات کامل : پاورپوینت (اسلاید) بررسی PM و TPM در تعمیرات و نگهداری در 50 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx   بخش اول  PM ) Preventative Maintance) نگهداری پیشگیرانه فصل اول: كلیات فصل دوم: برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات و كنترل آن فصل سوم: برنامه‌ریزی بهره‌وری و بهبود نگهداری و تعمیرات فصل چهارم: پشتیبانی بخش تعمیرات و  نگهداری  بخش دوم TPM (Total Productive Maintanence) نگهداری فنی بهره ور جامع (دقت خودکنترلی) مقدمه فصل اول: كلیات فصل دوم: اصول نگهداری بهره‌ور جامع موفق فصل سوم: اجرای نظام نگهداری بهره‌ور جامع ضمائ

فایل (word) بررسی تاثیر پیاده سازی پلاتفرم رایانش مه, بر بهبود کیفیت شاخص های خدمات اورژانس پیش بیمارستانی (مطالعه موردی: وزارت بهداشت, درمان آموزش پزشکی, سازمان اورژانس کشور)

یا همایش : ششمين همايش ملي مديران فناوري اطلاعاتتعداد صفحات : 8چکیده مقاله: تعریف مسیله: سازمان اورژانس کشور، از دیرباز، با چالش هایی در خدمت رسانی مطلوب جهت تامین سطح قابل قبولی از رضایتمندی ذینفعان مواجه بوده است. نوآوری ها: در تحقیق حاضر، برای اولین بار در کشور، با استفاده از روش دلفی در سه راند، به بررسی تاثیر پیاده سازی پلاتفرم رایانش مه، بر بهبود کیفیت شاخص های خدمات اورژانس پیش بیمارستانی پرداخته شده است. در نهایت، خروجی داده های حاصل از دانش ضمنی 39 خبره سازمان اورژانس کشور، در قالب پرسشنامه، با استفاده از آزمون های استنباطی تک نمونه ای

فایل (word) بررسی نقش ارزش ادراک شده از خدمات موبایل شعب بانک کشاورزی شهرستان همدان بر مشارکت مشتریان

س یا همایش : کنفرانس ملي رهيافت هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداريتعداد صفحات : 11چکیده مقاله: در این پژوهش به فایل (word) بررسی نقش ارزش ادراک شده از خدمات موبایل شعب بانک کشاورزی شهرستان همدان بر مشارکت مشتریان پرداخته شده است که از نوع تحقیقات کمی توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهرستان همدان در بهار 1397 می باشد که این تعداد برابر 13521 نفر می باشند. لذا با استفاده از جدول مورگان همکاران حجم نمونه برابر 377 نفر به دست آمده است. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی انجام شد که ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشند برای بررسی روایی پایایی به شرح زیر عمل شده: 1- معناداری بار عاملی بین گویه ها متغیرهای مکنون مربوط به خو