فایل (word) پیش بینی پارامترهای کمی و کیفی جریان در رودخانه کارون (بازه ملاثانی - فارسیات) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

یه : اكوبيولوژي تالاب (تالاب)تعداد صفحات :20برآورد و پیش بینی پارامترهای کیفی و کمی آب در طول رودخانه به منظور تصمیم گیری های مدیریتی یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان منابع آب تلقی می گردد. برآورد مقادیر کمی و کیفی جریان رودخانه ها با استفاده از مدلهای ریاضی به علت پیچیدگی مکانیزم و تعدد عوامل موثر در کیفیت جریان معمولا با خطای نسبتا قابل توجه ای همراه می باشد. امروزه تکنیک جدید استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد کاربرد گسترده ای در زمینه های مختلف علمی به ویژه مهندسی آب پیدا کرده است. در این تحقیق با استفاده از مدل شب

فایل (word) بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران (یک رهیافت پولی)

یه : فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي)تعداد صفحات :25در این مقاله پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی می شود که به رهیافت پولی مرسوم است؛ آگاهی از این مساله برای سیاست گذار پولی هم از لحاظ تاثیر متقابل متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش خارجی و هم از لحاظ تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر بخش خارجی حائز اهمیت است. در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه مذکور در اقتصاد ایران با توجه به اینکه در طول دوره طولانی در کشورمان نرخ های ارز رسمی و غیر رسمی با اختلاف معنی داری از یکدیگر وجود داشته اند و همچنین با توجه به تاثیر

فایل (word) عنوان فارسی: مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظریه توانمندسازی زنان در دوره 1375-1384 مطالعه کمی (عنوان عربی: المشارکة السیاسیة للمرأة فی إیران, فی ضو نظریة تمکین المرأة فی الفترة 1375-1384 دراسة کمیة)

یه : مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)تعداد صفحات :26چکیده فارسی:مقاله حاضر، وضعیت مشارکت سیاسی زنان را طی سال های 1375 تا 1384 در پرتو نظریه توانمندسازی زنان مورد مطالعه قرار داده است. این نظریه شامل پنج مرحله رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل است. مقاله با استفاده از آمار و نمودارهای موجود، سعی در تحلیل کمی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در دوره فوق دارد.سوال آغازین پیرامون چگونگی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در دوره فوق در پرتو نظریه توانمندسازی زنان می باشد.روش تحقیق: توصیفی - تحلیلی و ابزار آن کتاب خانه ای و استفاده از اطلاعات و آمارها است.نتیجه بدست آمده