فایل (word) پرسشنامه ارتباط بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمان

از متن فایل (word) پرسشنامه ارتباط بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمان : توضیحات کامل : فایل (word) پرسشنامه ارتباط بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمان   ویژگی های این پرسشنامه :   در این پرسشنامه به منظور سنجش تعهد سازمانی با ابعاد سه گانه تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر از پرسشنامه استاندارد براساس مدل آلن و می یر(1990) که در 21 سوال به ترتیب (تعهد عاطفی، سوال 7-1)،  (تعهد مستمر، سوال 15-8)، (تعهد هنجاری، سوال 21-16) تهیه شده موجود می باشد. و جهت سنجش میزان یادگیری سازمانی از پرسشنامه استاندارد که توسط جرزگومز(2002) با 15 سوال به ترتیب ( تعهد مدیریت برای یادگیری سازمانی، سوال 26-22)، (داشتن دید سیستمی، سوال 29-27)، ( فضای باز و آزمایشگری در سازمان، سوال 33-30)، ( انتقال و یکپارچه ساز

فایل (word) تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. فایل (word) تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیهفهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2 بیان مسئله 3 سوالات تحقیق 3 سوال اصلی تحقیق 3 فرضیه اصلی تحقیق 3 سوالات فرعی تحقیق 4 فرضیه های تحقیق 4 پیشینه تحقیق 4 اهداف تحقیق 4 روش تحقیق 5 فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم 6 مبحث اول: واژه شناسی 7 گفتار اول: واژگان اصلی 8 بند اول: عقد 8 بند دوم: قرارداد 11 بند سوم: معامله 12 الف: معامله به معنای اعم 13 ب: معامله به معنای خاص 13 ج: معامله به معنای اخص 14 د: عقد، معامله و قرارداد 14 بند چهارم: ایقاع 16 بند پنجم: فسخ 18 بند ششم: انفساخ 20 گفتار دوم: واژگان مرتبط 20 بند

فایل (word) بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش آموزان اختلال های یادگیری

قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری بود. بدین منظور تعداد 120 کودک (82 پسر و 38 دختر) 7 تا 13 ساله با روش نمونه­گیری هدفمند با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری شهر شیراز انتخاب شدند و والدین پرسشنامه پردازش شناختی کروز (1999) را که دارای شش بعد پردازش شنوایی، پردازش بینایی، پردازش مفهومی، سرعت پردازش و توجه می­باشد، تکمیل کردند. این مقیاس توسط یک روانشناس مسلط به زبان انگلیسی ترجمه و با فرهنگ ایرانی منطبق شد. برای محاسبه روایی مقیاس از روش همبستگی در