فایل (word) بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران

یه : پژوهشنامه انقلاب اسلاميتعداد صفحات :33در مقاله حاضر، با استفاده از نظریه بسیج منابع چارلز تیلی به شناسایی فرایند فایل (word) بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران پرداخته شده است. سوال اصلی این مقاله آن است که بسیج منابع در انقلاب اسلامی بر اساس الگوی نظری بسیج منابع چارلز تیلی چگونه بوده است؟ روش تحقیق مورد استفاده، روش قیاسی و تاریخی است. در این مقاله، بر پایه سوالات مستخرج از مدل نظری مورد استفاده به مفاهیمی همچون منافع گروه های مختلف، سازمان ها و اقدامات سازمانی، چگونگی فرایند بسیج هر یک از گروه های انقلابی، شناسایی وضعیت متغیر فرصت / تهدید و سرکوب / تسهیل و عناصر سازنده آن، چگونگی فراین

فایل (word) مقایسه عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9–7 ساله مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی

یه : مطالعات روانشناسي تربيتيتعداد صفحات :21هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه عناصر آزمون ترسیم درخت در كودكان 9 – 7 ساله مبتلا به اختلال نارساخوانی و كودكان عادی بوده است.طرح پژوهش علی-مقایسه ای و جامعه آماری كلیه دانش آموزان دختر و پسر عادی و مبتلا به اختلال یادگیری نارساخوانی (9-7 ساله) شهر زاهدان در سال تحصیلی 88-87 بوده است كه از این تعداد، 120 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، آزمون هوشی وكسلر كودكان، آزمون اختلال خواندن و آزمون ترسیم درخت می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همخوان

پاورپوینت (اسلاید) -تعریف ارتباط ,ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی- در 110 اسلاید-powerpoin-ppt

خل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت (اسلاید) -تعریف ارتباط ,ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی- در 110 اسلاید-powerpoin-ppt،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت (اسلاید) -تعریف ارتباط ,ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی- در 110 اسلاید-powerpoin-ppt : مقدمه ارتباطات سازمانی و تاثیر اتوماسیون برآن در مدیریت رفتار سازمانی و سوالات متداول ارتباطات سازمانی جهان کنونی جهانی است پر از تغییرات شتابان. دگرگونیهای بسیاری در ارکان جامعه صورت گرفته و پیشرفتهای سریع علوم و تکنولوژی انسان را با وضعیتی روبرو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارد. یکی از علومی که تحولات بسیاری داشته علم مدیریت است که پا به عرصه نوینی از حیات خود گذاشته و در پاسخ به چالشهای محیطی به جستجوی روشهای تازه پرداخته است. یکی از تحولات اساسی که در مدیریت