فایل (word) مهارت ها و توانایی های فنی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک ها از دیدگاه مدیران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مهارت ها و توانایی های فنی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک ها از دیدگاه مدیران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی

تعداد صفحات :10

هدف کلی تحقیق, شناسایی و ارائه آن دسته از شاخص ها و معیارهایی است که بر روی عملکرد مدیریتی و ارتقای سطح مهارت و توانایی های فنی مدیران ورزشی مهم است. روش تحقیق, توصیفی است که اطلاعات مورد نیاز از طریق میدانی جمع آوری شده است. بدین منظور, پرسشنامه محقق ساخته که شامل 14 شاخص بود, بین 259 مدیر ورزشی به عنوان نمونه تحقیقاتی توزیع شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات متخصصان و همسانی درونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0.83 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که مدیران ورزشی برای اثربخشی در انجام وظایف و موفقیت به ترتیب اولویت به مهارت ها و توانایی هایی همچون نظارت موثر بر اجرای تقویم ورزشی (m=4.87), مدیریت تاسیسات (m=4.62), توانائی در سازمان دهی تیم های ورزشی (m=4.75), مدیریت مسابقات ورزشی (m=4.48), مدیریت اردوها و مسافرت های ورزشی (m=4.72) و برنامه ریزی تمرینات ورزشی (m=3.97) نیاز دارند. همچنین, نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران بالای ده سال سابقه, مهارت ها و توانایی های فنی بر عملکرد شغلی مدیران تاثیر معنادار دارد (F169=6.91 p.c=0.05).
کلید واژه: مدیران ورزشی, مهارت های فنی, عملکرد شغلی

لینک کمکی