فایل (word) بررسی اثرات متقابل گیاه بابونه (Matricaria recutita) و سیس پلاتین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثرات متقابل گیاه بابونه (Matricaria recutita) و سیس پلاتین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: مطالعات نشان داده است که گیاه بابونه حاوی مقدار قابل توجهی از اسیدهای آمینه آزاد و فلاونوئیدها است. بررسی ها نشان می دهد سیس پلاتین دارای اثرات نوروپاتیک در انسان و مدل های مختلف حیوانی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات متقابل عصاره هیدروالکلی گل های بابونه و سیس پلاتین, با استفاده از روش استاندارد ایجاد تشنج شیمیایی, توسط پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوری می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از تعداد 32 سر موش سوری نر که به طور تصادفی به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند, استفاده گردید. برای انجام آزمایش در گروه اول سالین نرمال, گروه دوم عصاره هیدروالکلی بابونه (mg/kg 200) به صورت داخل صفاقی, گروه سوم سیس پلاتین (mg/kg 2) به صورت داخل وریدی, و در گروه چهارم عصاره هیدروالکلی بابونه به همراه سیس پلاتین, مورد استفاده قرار گرفته و متعاقب آن آستانه تشنج برای هر گروه تعیین گردید.نتایج: نتایج نشان داد, آستانه تشنج ناشی از PTZ در موش های سوری گروه کنترل 35.86±1.67 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بوده و عصاره هیدروالکلی بابونه به صورت معنی دار (P<0.0001) آن راافزایش داده و بر عکس آستانه تشنج توسط سیس پلاتین به صورت معنی دار (P<0.0001) کاهش یافت. همچنین, مصرف هم زمان عصاره بابونه و سیس پلاتین باعث افزایش معنی دار (P<0.0001) آستانه تشنج ناشی ازمصرف سیس پلاتین گردید.نتیجه گیری: با توجه به وجود انواع مختلفی از آنتی اکسیدان ها و فلاونوئیدها در گیاه بابونه که علاوه بر اثرات آنتی اکسیدانی دارای اثرات ضد تشنجی هستند می توان از این گیاه برای کاهش اثرات نوروپاتیک حاصل از سیس پلاتین استفاده کرد.
کلید واژه: بابونه, سیس پلاتین, پنتیلن تترازول, تشنج, موش سوری

لینک کمکی