فایل (word) نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی

تعداد صفحات :18

گردشگری ورزشی یک صنعت خدماتی است و عمدتا به واسطه کیفیت خدماتی که ارائه می شود, تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین, می توان گفت که کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران از موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که پرداختن به آنها می تواند موجب توسعه گردشگری و گردشگری ورزشی شود. از این رو, هدف این پژوهش بررسی چگونگی تاثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات گردشگری ورزشی بر رضایتمندی گردشگران بود. روش تحقیق, توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 265 نفر از گردشگرانی بودند که در دیدار برگشت دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در فروردین ماه سال 1390 در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق بر گرفته از پرسشنامه ای است که شانک در رساله دکتری خویش در دانشگاه اوهایو مورد استفاده قرار داده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت(Cronbach’s Alpha=0.89) . برای تجزیه و تحلیل داده ها, از بسته نرم افزاری SPSS16 به منظور انجام آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان متغیرهای کیفیت دسترسی با ضریب اثر 0.79 و مقدار 4 t, کیفیت مجموعه ورزشی با ضریب اثر 0.06 و مقدار 0.61 t و کیفیت مسابقه با ضریب اثر 0.61 و مقدار 2.90 t, تاثیر کیفیت دسترسی بر رضایتمندی بیش از دو متغییر دیگر بود. علاوه بر این, تاثیر کیفیت مجموعه ورزشی بر رضایتمندی معنادار نبود. بنابراین, می توان گفت که هر یک از ابعاد کیفیت خدمات گردشگری ورزشی تاثیر بخصوصی روی رضایتمندی گردشگران دارند که باید به آنها توجه نمود.
کلید واژه: کیفیت خدمات, رضایتمندی, گردشگری ورزشی, مدل سازی معادله ساختاری, فوتبال

لینک کمکی