فایل (word) شناسایی و کلون کردن ژن کد کننده پروتئین EG95 ایزوله ایرانی اکینوکوکوس گرانولوزوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شناسایی و کلون کردن ژن کد کننده پروتئین EG95 ایزوله ایرانی اکینوکوکوس گرانولوزوس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: اکینوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus) سستود انگلی بوده که باعث ایجاد بیماری کیست هیداتید در انسان می شود. ژن کد کننده پروتئین EG95 می تواند به عنوان یک هدف مناسب جهت ساخت واکسن DNA برای پیشگیری از این بیماری باشد. با توجه به اهمیت این ژن و عدم وجود گزارشی مبنی بر مطالعه بر روی این ژن در ایران, هدف از این مطالعه فایل (word) شناسایی و کلون کردن ژن کد کننده پروتئین EG95 ایزوله ایرانی اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد.مواد و روش ها: در مرحله اول با جداسازی پروتواسکولکس از مایع کیست هیداتید, RNA را از پروتواسکولکس استخراج کرده و پس از انجام RT-PCR, نمونه های cDNA تکثیر شده بر روی ژل الکتروفورز بررسی شد. در مرحله بعد ژن حاصل در وکتور کلونینگ pTZ57R/T کلون گردیده و جهت تایید, از دو روش Clony-PCR و هضم آنزیمی به وسیله آنزیم های محدود کننده استفاده شد. در نهایت ژن EG95 کلون شده در وکتور pTZ57R/T مورد تعیین توالی قرار گرفت.نتایج: بررسی نتایج واکنش RT-PCR بر روی ژل الکتروفورز و همچنین تعیین توالی ژن کد کننده پروتئین EG95 نشان دادکه این ژن دارای 492 جفت باز بوده و با ژن EG95 سویه استاندارد گزارش شده از نیوزلند و استرالیا (X90928.1) متفاوت است. علاوه بر این با استفاده از هضم آنزیمی کلون شدن ژن EG95 در پلاسمید pTZ57R/T مورد تایید قرار گرفت.نتیجه گیری: ژن EG95 به طور موفقیت آمیز در پلاسمید pTZ57R/T کلون شد و این پلاسمید می تواند برای مطالعات بعدی در جهت ساخت واکسن DNA مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: اکینوکوکوس گرانولوزوس, EG95, پروتواسکولکس, پلاسمید pTZ57R/T

لینک کمکی