فایل (word) کلونینگ و توالی یابی پلاسمید کد کننده پروتئین میکرونم 3 (MIC3) توکسوپلاسما گوندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کلونینگ و توالی یابی پلاسمید کد کننده پروتئین میکرونم 3 (MIC3) توکسوپلاسما گوندی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: توکسوپلاسما گوندی, انگل تک یاخته درون سلولی اجباری و عامل توکسوپلاسموزیس در انسان و حیوانات بوده که در سراسر جهان انتشار دارد. پروتئین میکرونم 3 (MIC3) با وزن ملکولی 90کیلو دالتون, عامل چسبیدن انگل به سلولهای میزبان در آغاز تهاجم است و در تمام مراحل تکاملی از انگل ترشح شده و یک آنتی ژن قوی محسوب می شود, از این نظر علاوه بر ایمونوژن بودن و کاندید ساخت واکسن, در تشخیص نیز کاربرد دارد. هدف از این تحقیق, آماده سازی ژن MIC3 در پلاسمید ناقل جهت ساب کلونینگ در پلاسمیدهای یوکاریوت و پروکاریوت است.مواد و روش ها: DNA ژنومی توکسوپلاسما, با روش فنل- کلروفرم استخراج شد. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن MIC3, ژن مورد نظر با روش PCR تکثیر شده و با استفاده از ژل آگارز, الکتروفورز گردید. محصول PCR, خالص شده و به کمک آنزیم T4DNA Ligase, به داخل یک وکتور کلونینگ کلون شد. در نهایت پلاسمید نوترکیب به داخل E.coli سوش TOP10 ترانسفورم گردید.با روش های PCR و برش آنزیمی و توالی یابی, کلون مورد نظرتائید شد.نتایج: محصول PCR به صورت یک باند 1052 جفت باز در ژل آگارز 1 درصد مشاهده گردید. پلاسمیدهای نوترکیب تحت برش آنزیمی دو آنزیم محدود کننده HindIII و EcoRV قرار گرفت و دو باند 1052 و 2886 جفت باز به دست آمد که نشان داد قطعه MIC3 در پلاسمید pTZ57R/T کلون شده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد, کلونینگ و ترانسفورم ژن MIC3 در پلاسمید pTZ57R/T با موفقیت انجام شده است.
کلید واژه: توکسوپلاسما گوندی, MIC3, کلونینگ, توالی یابی

لینک کمکی