فایل (word) بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی واژینال در تشخیص اختلالات آندومتر در خانم های پره منوپوز مبتلا به خونریزی غیرطبیعی رحمی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی واژینال در تشخیص اختلالات آندومتر در خانم های پره منوپوز مبتلا به خونریزی غیرطبیعی رحمی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: خونریزی غیرطبیعی رحمی (AUB) یک مشکل شایع و جدی در خانم های اواخر سنین باروری می باشد, که برای بررسی نیازمند انجام بیوپسی است. درحالیکه بیوپسی یک روش تهاجمی است. از طرفی سونوگرافی نیز به عنوان یک روش تشخیصی قابل قبول برای عدم تخمک گذاری و AUB شناخته می شود. در ارزیابی AUB گاهی با وجود مشاهده ضخامت اندومتر نرمال توسط سونوگرافی, بیوپسی غیرطبیعی گزارش شده است. لذا, در این مطالعه به ارزیابی نقش اندازه گیری ضخامت اندومتر با سونوگرافی ترانس واژینال به عنوان ابزار غربالگری خانم های پره منوپوز با خونریزی غیر طبیعی رحمی پرداخته شد.مواد و روش ها: دراین مطالعه ارزش تشخیصی, 154 نفر از خانم های پره منوپوز با خونریزی غیر طبیعی رحمی مراجعه کننده به کلینیک نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در شش ماهه اول سال 1389, ضخامت آندومتر به وسیله سونوگرافی ترانس واژینال قبل از بیوپسی با کورت پایپل در اولین روز قاعدگی, اندازه گیری شد. سپس نمونه ها برای پاتولوژیست بی اطلاع از نتیجه سونوگرافی ارسال و نتایج مقایسه شد. سپس, نقطه برش با به کارگیری منحنی ROC تعیین گردید. نتایج: از تعداد 154 نفر نمونه, 48 نفر (31.2 درصد) آندومتر غیر طبیعی داشتند (هایپرپلازی 23.4 درصد, پولیپ 3.9 درصد, آندومترAsynchronus 3.9 درصد). ضخامت آندومتر mm7 با حساسیت و ویژگی 76.2 و 41.1 درصد به ترتیب و PPV=33.6% و NPV=82.1% و LR+=1.29 و LR-=0.58 برای آندومتر غیرطبیعی در نظر گرفته شد.نتیجه گیری: علی رغم اینکه ضخامت آندومتر mm7 یا کمتر با احتمال کمتری, همراهی با پاتولوژی های بدخیم در خانم های پره منوپوز با خونریزی غیرطبیعی رحمی دارد, اندازه گیری ضخامت آندومتر با سونوگرافی واژینال به تنهایی برای تشخیص اختلالات اندومتر توصیه نمی گردد.
کلید واژه: خونریزی غیرطبیعی رحمی, اختلال آندومتر, ضخامت آندومتر, پره منوپوز, سونوگرافی ترانس واژینال

لینک کمکی