فایل (word) مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی

تعداد صفحات :21

هدف این پژوهش, بررسی و مقایسه کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان بود. روش پژوهش حاضر, توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. بدین منظور 417 نفر از مشتریان باشگاه های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی و ایروبیک) دولتی و خصوصی (205 نفر از باشگاه های دولتی و 212 نفر از باشگاه های خصوصی) که حداقل شش ماه سابقه فعالیت ورزشی در این باشگاه ها را دارا بودند, با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه ای چین لیو (2008) بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط اساتید متخصص تایید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد (a=0.91). برای تجزیه و تحلیل داده ها, از آزمون t مستقل و من ویتنی استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری در کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی در شهر تهران از دیدگاه مشتریان وجود دارد (P<0.001). همچنین, تفاوت معنی داری در مولفه های کیفیت خدمات از جمله موارد کیفی ملموس, اعتماد, پاسخگوئی, اطمینان و همدلی در باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی وجود داشت (P<0.001). در تمامی مولفه های مذکور, کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در باشگاه های خصوصی بهتر از باشگاه های دولتی بود.
کلید واژه: کیفیت خدمات, باشگاه, دولتی, خصوصی, بدنسازی

لینک کمکی