فایل (word) بررسی انگیزه های انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی انگیزه های انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: بی تردید یکی از اساسی ترین تصمیم ها برای هر انسان در طول زندگی, انتخاب شغل می باشد و افراد با انتخاب رشته تحصیلی, آماده ورود به حرفه مربوطه می شوند. هدف این مطالعه, فایل (word) بررسی انگیزه های انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی که در سال 1389 انجام شد, پرسش نامه ای حاوی سوالاتی برای جمع آوری اطلاعات فردی و سوالات مربوط به انگیزه انتخاب رشته تحصیلی به صورت جمع ایفا در اختیار دانشجویان سال اول و دوم رشته های پزشکی و دندان پزشکی قرار گرفت (146 دانشجو). داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میزان پاسخ دهی در این تحقیق 89% بود. دانشجویان شرکت کننده, به تفکیک 60% پزشکی و 40% دندان پزشکی بودند. در بین دانشجویان رشته پزشکی و دندان پزشکی (داشتن موقعیت حرفه ای بالا) و (موقعیت اجتماعی) جز مهم ترین انگیزه ها در انتخاب رشته تحصیلی بوده است. انگیزه های (داشتن امنیت شغلی) (p=0.04), (درآمد بالا) (p=0.01) و (داشتن شغلی نیازمند توانایی های دستی) (p=0.001) به طور معنی داری برای دانشجویان دندان پزشکی مهم تر بودند. در مقابل, اهمیت انگیزه های (ارتباط با مردم) (p=0.02) و (داشتن شغلی با چالش های زیاد) (p=0.01) برای دانشجویان پزشکی به طور معنی داری بیشتر بود.نتیجه گیری: انتخاب رشته های تحصیلی پزشکی و دندان پزشکی تا حدود زیادی مربوط به برخوردار بودن از موقعیت حرفه ای بالا و جایگاه اجتماعی این رشته ها می باشد. تفاوت موجود در انگیزه های انتخاب رشته تحصیلی در بین این دو رشته مربوط به ماهیت کاری آنها است.
کلید واژه: دانشجویان, انگیزه, انتخاب رشته تحصیلی, دندان پزشکی, پزشکی

لینک کمکی