فایل (word) الگوهای هندسی در فرش صفوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) الگوهای هندسی در فرش صفوی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گلجام

تعداد صفحات :18

این مقاله به بررسی تناسبات هندسی پنج نمونه از شاخص ترین طرح های فرش صفوی, به عنوان یکی از مهمترین سبک های هنر فرش در ایران می پردازد. فرایند بررسی شامل استفاده از روش های هندسی انتقال اندازه ها و جستجوی یافتن سنجه (مدول) مبنا برای تشخیص تناسب در فرش با هدف تعیین و مقایسه اندازه سنجه ها نسبت به یکدیگر بوده است. سپس یافته های حاضر با تحقیقات و تناسبات هندسی مرجع در هندسه ایرانی مقایسه شده است. در نهایت با هدف تعیین منشا این نظام تناسبات, نتایج بررسی حاضر با تناسبات خاص موجود در هنرهای تزیینی دوره های تیموری, ایلخانی و سلجوقی که بر اساس نظریات محققان دارای تناسبات خاص و ویژه هستند, مقایسه شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد فرش ها از تناسبی هندسی در کلیت خود برخوردار هستند. این تناسب ویژه شامل نسبت های مشخصی است که بین نقوش و ابعاد فرش و به طور کلی در تناسبات کل و جز برقرار است.
کلید واژه: فرش صفوی, هندسه فرش, هنر هندسی, هندسه ایرانی

لینک کمکی