فایل (word) تحلیل فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحلیل فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب پژوهی

تعداد صفحات :26

از نظر فرمالیست ها (داستان) عبارت است از زنجیره رخدادها و کنش ها مطابق با نوع ترتیب آنها در تسلسل زمانی, و در واقع (چیستی) محتوای روایت و مواد خام و سویه بالقوه آن است؛ اما پیرنگ از دیدگاه آنها برخلاف اراده دیگر روایت شناسان, (روابط و مناسبات علت و معلولی میان رخ دادها) نیست, بلکه سویه بالفعل روایت, و شامل کلیه (تمهیدات زیباشناختی و صناعات آشنازداینده ای) است که نویسنده برای بیان داستان یا محتوای روایت به کار می بندد تا آن را هنری و زیباشناختی جلوه دهد. از این رو, با توجه به مفهوم پیرنگ, فرمالیست ها بیشتر در پی بررسی جنبه ها و ابعاد آشنایی زداینده و زیباشناختی هنر روایت پردازی بودند. همانند آشنایی زدایی, پیرنگ هنری نیز در سطوح سه گانه (زبان, درون مایه و صناعات) جلوه گر می شود.در این مقاله به بررسی دیدگاه فرمالیست ها در باب تفاوت و تمایز داستان و پیرنگ پرداخته شده, و از همین منظر, جلوه های گوناگون پیرنگ, به مدد داستان های کوتاه فرمالیستی معاصر فارسی مورد تحلیل قرار گرفته است.
کلید واژه: فرمالیسم, پیرنگ, داستان, آشنایی زدایی, داستان کوتاه

لینک کمکی