فایل (word) ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائه مقیاس اندازه گیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائه مقیاس اندازه گیری :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی

تعداد صفحات :26

هدف از انجام این تحقیق, تبیین مدل تاییدی و مقیاس ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور بود.این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. برای تهیه این مقیاس که برای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور در فدراسیون های رتبه 1 و 2 طراحی شده, فهرستی از متغیرهای اثرگذار بر عملکرد مربیان تهیه و با انجام یک مطالعه تاییدی بر روی مطالعه اکتشافی تهیه شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای در 35 سوال پاسخ بسته بود که اساتید دانشگاه روایی آن را تایید و ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ معادل 0.974 تعیین شد .(P<0.01) پرسشنامه در اختیار 450 تن از مربیان نخبه, مدیران, ورزشکاران ملی, اساتید دانشگاه و کارشناسان ورزش کشور قرار گرفت و تعداد 407 پرسشنامه تحلیل و سپس مدل تاییدی و مقیاس ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور به دست آمد.مقیاس ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور متشکل از پنج عامل بود. در مدل تاییدی, روابط بین هر یک از عامل ها, بارهای عاملی اثرگذار بین عوامل و معادلات ساختاری مدل به دست آمدند. ساختار حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی تایید و مسیر بین عامل ها به دست آمد. اعتبار مدل با شاخص های نیکویی برازش آن تایید شد. در این مدل, سه عامل توانایی های فنی, مهارت های رهبری و مهارت های ویژه به عنوان عامل های مستقل ظاهر شدند که بر مهارت های ارتباطی مربیان اثر گذاشته و نهایتا بر توان عملیاتی مربیان اثر می گذارند. معادله مهارت های ارتباطی از سه عامل مهارت های رهبری, مهارت های ویژه و مهارت های فنی تشکیل شده که ضریب مهارت های ویژه منفی است. در معادله مهارت های عملیاتی مربیان تنها عاملی که نقش آفرینی می نماید, مهارت های ارتباطی است. در معادلات ساختاری, نقش منفی مهارت های ویژه نشانگر ضعف عملکرد مربیان در این حوزه داشته و لازم است در دوره های آموزشی و استخدام مربیان مدنظر قرار گیرد.از مقیاس ارائه شده می توان برای ارزیابی عملکرد مربیان ملی استفاده نمود. لیکن باید به بارهای عاملی هر متغییر و نقش روابط بین عامل ها در داخل مدل توجه نمود. تقش مهارت های ارتباطی به عنوان مرکز ثقل مدل, حائز اهمیتی ویژه است. مناسب است مدیران برای ارتقای این مهارت مربیان, کلاس های بازآموزی در ارتباط با مهارت های رهبری و مهارت های ویژه برگزار نمایند. همچنین, نقش منفی مهارت های ویژه در مدل نشان از ضعف مربیان در این حوزه دارد که لازم است در انتخاب مربیان مدنظر قرار گیرد.
کلید واژه: مربیان ملی, مقیاس ارزیابی عملکرد, مدل تاییدی

لینک کمکی