فایل (word) بررسی اثر ورزش های تعادلی بر حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا و زمان تعادل بر یک پا در دانشجویان دختر سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر ورزش های تعادلی بر حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا و زمان تعادل بر یک پا در دانشجویان دختر سالم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: جهت حفظ تعادل, تعامل مناسب سیستم های مختلف بدن و محیط ضروری است. برای بهبود تعادل درک حس عمقی, ورزش های تعادلی توصیه می شوند و تاکنون سازوکار روشنی در خصوص اثربخشی این تمرینات و تاثیر این تمرینات بر روی افراد سالم ارائه نگردیده است. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ورزش های تعادلی بر حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا و زمان تعادل بر یک پا در افراد سالم طراحی گردید.مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای بر روی 30 نفر از دانشجویان دختر سالم در سال 1388 و در دانشکده علوم توانبخشی شیراز انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند و میزان خطا در بازسازی زوایای مفصلی زانو و مچ پا به صورت فعال و غیر فعال و زمان تعادل بر یک پا, در هر دو گروه اندازه گیری گردید. گروه مداخله ورزش های تعادلی را به مدت 6 هفته, هر هفته 3 بار انجام دادند و بعد از 6 هفته, ارزیابی مجددا تکرار گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ویلکاکسون و من ویت نی استفاده شد.یافته ها: اختلاف معنی داری در میانگین زمان تعادل بعد از تمرینات در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل و در بعد از تمرینات, نسبت به قبل از تمرینات وجود داشت (0.05>p). میانگین میزان خطا در بازسازی زوایای مفصلی قبل و بعد از تمرینات نیز تفاوت معنی داری داشت (p<0.05).نتیجه گیری: ورزش های تعادلی می توانند سبب بهبود زمان تعادل بر یک پا و حس عمقی در مفاصل زانو و مچ پا گردند.
کلید واژه: ورزش های تعادلی, حس عمقی, زمان تعادل, مفصل زانو, مفصل مچ پا

لینک کمکی