فایل (word) فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: اختلال عملکرد جنسی بر روابط بین فردی و زندگی زناشویی اثر منفی می ‏گذارد. این مطالعه با هدف تعیین فایل (word) فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388 انجام گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی بر روی 200 مرد متاهل مبتلا به هایپرتانسیون انجام شد. روش نمونه گیری غیرتصادفی بود. اطلاعات با استفاده از فرم مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه (مقیاس بین المللی عملکرد نعوظ) (The International Index of Erectile Function-5 item) جمع آوری گردید. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی, آزمون های t, آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید.یافته ها: نتایج فراوانی اختلال نعوظ را نشان داد 75.5% بود و 27.5% از نمونه ها دچار اختلال نعوظ متوسط بودند. رابطه آماری معنی داری بین نمره اختلال در نعوظ با سن (p=0.000), شاخص توده بدنی (p=0.000), مصرف سیگار (p=0.000), فشارخون سیستولیک (p=0.000), فشارخون دیاستولیک (p=0.001) و طول مدت ابتلا به هایپرتانسیون (p=0.002) وجود داشت, همچنین, میانگین نمره اختلال نعوظ با نوع رژیم دارویی (p=0.000) و مصرف مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و مسدودکننده های گیرنده آنژیوتانسین II (p=0.025) اختلاف آماری معنی داری داشت.نتیجه گیری: اختلال نعوظ در بیماران مبتلا به هایپرتانسیون شایع است و فاکتورهایی مانند افزایش سن, سیگار, چاقی و داروهای ضد هایپرتانسیون با شدت اختلال در نعوظ ارتباط دارند. در مردان مبتلا به هایپرتانسیون, تغییر در شیوه زندگی و نوع رژیم دارویی می ‏تواند به کاهش اختلال عملکرد نعوظ کمک نماید.
کلید واژه: هایپرتانسیون, اختلال نعوظ, مقیاس بین المللی عملکرد نعوظ

لینک کمکی