فایل (word) بررسی وضعیت شنوایی مبتلایان به تالاسمی ماژور تحت درمان با دسفروکسامین مراجعه ‌کننده به بیمارستان بوعلی تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی وضعیت شنوایی مبتلایان به تالاسمی ماژور تحت درمان با دسفروکسامین مراجعه ‌کننده به بیمارستان بوعلی تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: بتاتالاسمی ماژور شایع ‌ترین کم‌ خونی ارثی است که در ایران نیز شیوع بالایی دارد و از جمله عوارض آن کم ‌شنوایی می ‌باشد. این مطالعه جهت تعیین میزان شنوایی افراد مبتلا و ارتباط آن با میزان فریتین سرم, میزان و مدت دریافت خون و دسفرال انجام شد.روش ‌ها: این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی روی 80 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور (36 مذکر و 44 مونث) در محدوده سنی 32-4 سال (14.2±2.3) که جهت دریافت خون به بیمارستان بوعلی سینای تهران مراجعه کردند انجام شد. متغیرهای مورد بررسی شامل سن, جنس, میزان فریتین سرم, میزان و مدت مصرف دسفرال و سطح شنوایی بود. نمونه ‌ها از نظر شنوایی, ارزیابی اتولوژیک و ادیومتریک شدند. داده‌ ها با استفاده از نرم‌ افزار SPSS و آزمون‌ کای ‌دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ‌ها: 47 درصد (38 نفر) از نمونه‌ ها دچار کاهش شنوایی بودند. فراوانی انواع افت شنوایی در افراد مبتلا به‌ ترتیب نوع حسی عصبی 45.3 درصد (17 نفر), نوع انتقالی 37.3 درصد (12 نفر) و نوع آمیخته 17.4 درصد (7 نفر) بود. نتایج حاصله بین کاهش شنوایی با میزان فریتین سرم, میزان مصرف دسفرال در هر بار و مدت ‌زمان استفاده از دارو رابطه معناداری را نشان داد (P<0.05).نتیجه ‌گیری: افزایش میزان مصرف دسفرال می ‌تواند موجب افزایش میزان کاهش شنوایی شود. بنابراین کنترل و معاینات دوره ‌ای بیماران جهت پیشگیری از کاهش شنوایی توصیه می ‌شود.
کلید واژه: کاهش شنوایی, فریتین, تالاسمی ماژور, دسفروکسامین

لینک کمکی