فایل (word) بررسی همه گیر شناسی تروما در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان طی سال های 1383 تا 1386

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی همه گیر شناسی تروما در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان طی سال های 1383 تا 1386 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :6

مقدمه: باتوجه به اینکه سوانح و حوادث یکی از مهمترین دلایل مراجعه به اورژانس و اصلی ترین تابلوی مرگ در کودکان زیر 15 سال می باشد, هدف از این مطالعه بررسی شیوع اپیدمیولوژی کلی راجع به مرگ و میر کودکان و همچنین بررسی تروماهای وارده در این سنین است.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی کلیه کودکان تروما دیده 1 تا 15 سال که طی سال های 1383 تا 1386 به اورژانس بیمارستان الزهرا اصفهان مراجعه کرده بودند, بررسی شدند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری و بررسی کلیه پرونده های پزشکی این کودکان بود که شامل 2300 نفر بودند. اطلاعات مربوط به نوع تروما, جنس, گروه های سنی, محل آناتومیک تروما و مرگ ناشی از آن و فشار خون در بدو ورود از طریق چک لیست جمع آوری شدند.نتایج: از 2300 کودک دچار تروما, 66.7 درصد پسر و 33.3 درصد دختر بودند. بیشترین تروماها در محل خانه و مدرسه به وقوع پیوسته بودند. شایع ترین نوع حادثه, سقوط (32 درصد) و پس از آن حوادث ترافیکی (31.1 درصد) بود. بر اساس مکان آناتومیک, سر (38.5) درصد, ترومای متعدد (34.3) درصد و اندام ها (18.9) درصد شایع ترین مکان های آناتومیک بودند. فراوانی وقوع مرگ 4.1 درصد (94 نفر) برآورد شد.نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد با توجه به آنکه سقوط و تصادفات از علل اصلی و تروما در کودکان می باشند, برنامه ریزی جهت ارتقا فرهنگ والدین در این زمینه بتواند موثر واقع شود.
کلید واژه: کودکان, همه گیر شناسی, مرگ و میر, تروما

لینک کمکی