فایل (word) تجارب زندگی سالمندان مقیم در آسایشگاه: یک مطالعه کیفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تجارب زندگی سالمندان مقیم در آسایشگاه: یک مطالعه کیفی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :16

زمینه: با افزایش جمعیت سالمندان, تعداد آسایشگاه ‌های سالمندان و سپردن آنها به این مراکز افزایش یافته است. با وجود این, تجارب سالمندان مقیم این آسایشگاه‌ ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان گلابچی کاشان انجام شد.روش ‌ها: مطالعه به‌ صورت کیفی و به ‌روش پدیدارشناسی انجام شد. جهت جمع ‌آوری داده ‌ها از نمونه‌ گیری هدفمند, مصاحبه ‌های باز ژرفکاو و جمع ‌آوری دست ‌نوشته‌ ها تا رسیدن به اشباع داده‌ ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ‌ها به ‌روش شش ‌مرحله ‌ای ون‌ منن انجام شد.یافته ‌ها: پانزده سالمند با دامنه سنی 73-65 سال و متوسط مدت اقامت 2.5 سال در تحقیق مشارکت کردند. پنج مضمون (طردشدگی و انزوا), (احساس شکست و خواری), (سازگاری), (رضایت) و (یکنواختی و انتظار) از داده ‌ها استخراج شد. بیشتر شرکت ‌کنندگان احساس می‌ کردند که از خانواده طرد و از جامعه کنار گذارده شده‌ اند. زندگی آنها یکنواخت بود و این امر, شور زندگانی آنها را کاهش داده بود و در انتظار پایان زندگی به ‌سر می‌ بردند.نتیجه‌ گیری: بیشتر سالمندان, تجارب مثبتی از زندگی در آسایشگاه نداشتند. بی ‌توجهی خانواده و شرایط آسایشگاه, در مجموع احساس (انزوا و طردشدگی) و (احساس شکست و خواری) را در آنها ایجاد نموده بود. باید با ارتقای فرهنگ ارتباط با سالمندان و بهبود شرایط مراکز نگه ‌داری و همچنین با تربیت نیروهای متخصص نگه‌ داری از سالمندان, احساس شادابی و نشاط زندگی را در این مراکز توسعه داد.
کلید واژه: سالمندان, تجارب زندگی, آسایشگاه

لینک کمکی