فایل (word) اپیدمیولوژی سوختگی کودکان مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی سوانح, سوختگی و ترمیمی ولایت رشت در سال 1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اپیدمیولوژی سوختگی کودکان مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی سوانح, سوختگی و ترمیمی ولایت رشت در سال 1387 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: آسیب های ناشی از سوختگی در کودکان شایع بوده و یکی از عوامل منجر به مرگ و عوارض شدید می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی ها در کودکان ارجاع شده به مرکز فوق تخصصی ولایت - رشت- در سال 1387 بود.مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه توصیفی اطلاعات لازم همراه با تنظیم پرونده برای هریک از کودکان مراجعه کننده -به صورت آینده نگر- گردآوری شده است. داده های مورد نظر شامل سن, جنس, درصد سوختگی, علت, مکان, وسیله نقلیه, مدت بستری و پیامد حادثه در هنگام پذیرش بودند.نتایج: طی سال 1387, 138 کودک بستری و 275 کودک به صورت سرپایی درمان شده اند. 33 درصد بستری شوندگان و 35 درصد درمان های سرپایی کمتر از 2 سال داشته اند و 53 درصد این کودکان پسر بوده اند. 76.2 درصد از مناطق شهری ارجاع شده اند, 72 درصد به علت مایعات داغ دچار سوختگی شده و 93 درصد موارد سوختگی در خانه روی داده است, 75 درصد کودکان سطح سوختگی تا کمتر از 6 درصد داشته و 23 درصد عمدتا در تنه دچار سوختگی بوده اند. 79 درصد کودکان بستری شده سوختگی درجه 2 داشته اند. هفت کودک در نتیجه سوختگی فوت کرده اند که دچار سوختگی درجه چهار و بیش از 40 درصد سطح سوختگی بوده اند.نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت, بیشترین گروه سنی سوخته شده کودکان کمتر از 2 سال بودند, بیشترین سوختگی با مایعات داغ و در ساعات تهیه و صرف غذا رخ داده بود و شدت درجه و افزایش سطح سوختگی با پیامد بیماری مرتبط بودند.
کلید واژه: سوختگی, کودکان, اپیدمیولوژی

لینک کمکی