فایل (word) خودکارآمدی, منافع و موانع درک ‌شده نسبت به رفتارهای پیشگیری ‌کننده از ایدز در معتادین زرندیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) خودکارآمدی, منافع و موانع درک ‌شده نسبت به رفتارهای پیشگیری ‌کننده از ایدز در معتادین زرندیه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :12

زمینه: معتادین به مواد مخدر, تقریبا 65 درصد موارد ایدز را در ایران تشکیل داده و مصرف ‌کنندگان تزریقی مواد مخدر به ‌عنوان عامل اصلی گسترش ایدز در ایران محسوب می ‌شوند. هدف این مطالعه تعیین خودکارآمدی, منافع و موانع درک ‌شده نسبت به رفتارهای پیشگیری ‌کننده از ایدز در معتادین می ‌باشد.روش‌ ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 86 نفر از معتادین مراجعه ‌کننده به انجمن تولد دوباره زرندیه در سال 1387 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه محقق‌ ساخته شامل سازه ‌های خودکارآمدی, منافع, موانع درک ‌شده و رفتارهای پیشگیری ‌کننده از ایدز بود. داده‌ ها با آزمون‌ های آماری آنالیز واریانس, رگرسیون و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.یافته ‌ها: متغیرهای سن, سطح تحصیلات, آگاهی, منافع و موانع درک ‌شده و خودکارآمدی در مجموع, 27.8 درصد از پراکندگی مشاهده ‌شده از رفتار پیشگیری از ایدز را توضیح می‌ دهند که در بین این متغیرها موانع درک ‌شده و خودکارآمدی, بیشترین قدرت پیشگویی ‌کنندگی را داشتند, همچنین 62.5 درصد از نمونه‌ ها اعتقاد داشتند که توانایی انجام رفتارهای پیشگیری ‌کننده از ایدز را دارند.نتیجه ‌گیری: نتایج مطالعه, رابطه بین منافع, موانع و خودکارآمدی درک ‌شده با رفتارهای پیشگیری‌ کننده از ایدز را تایید می ‌کند. پیشنهاد می ‌شود که یافته ‌های پژوهش حاضر به ‌عنوان پایه ‌ای برای مداخلات طراحی ‌شده به ‌منظور ایجاد رفتارهای پیشگیری از ایدز مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: خودکارآمدی, مدل باور بهداشتی, ایدز, وابستگی به مواد مخدر

لینک کمکی