فایل (word) بررسی استرس حاد, اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی بعد از سوانح رانندگی در مصدومین بستری شده در بیمارستان پورسینا رشت طی سال 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی استرس حاد, اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی بعد از سوانح رانندگی در مصدومین بستری شده در بیمارستان پورسینا رشت طی سال 1388 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: دانش کمی در مورد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مصدومین حوادث رانندگی وجود دارد.هدف از انجام این مطالعه تعیین استرس حاد, اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مصدومین حوادث رانندگی می باشد.مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه توصیفی افراد مورد مطالعه از بستری شدگان در بخش های ارتوپدی و ترومای بیمارستان پورسینا شهر رشت طی سال 1388 انتخاب شدند. داده ها یک هفته و دوماه پس از تصادف برای 88 بیمار بستری جمع آوری گردیده و با ابزارهای SRS- PTSD (استرس پس از سانحه) و SF-36 (فرم خلاصه شده کیفیت زندگی مرتبط با سلامت) بررسی شدند.نتایج: استرس حاد هفته اول پیش بینی کننده مستقل استرس پس از سانحه دوماه بعد بود. در تجزیه و تحلیل رگرسیونی بین موقعیت مصدوم به عنوان راننده و نمره اختلال استرس پس از سانحه دو ماه بعد ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P=0.024). نتایج این مطالعه همچنین, افزایش میانگین در عملکرد جسمی کیفیت زندگی (P=0.005) و کاهش میانگین محدودیت نقش به علت آسیب جسمانی (P=0.02) و کاهش میانگین در عملکرد روانی شامل سلامت روانی (P=0.001) محدودیت نقش هیجانی (P=0.01) و نیروی حیاتی (P=0.001) در هفته اول تا دوماه پس از تصادف را نشان دادند.نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت حوادث رانندگی می تواند در کیفیت زندگی مصدومین حوادث رانندگی اختلال ایجاد کرده و کارکنان ارائه دهنده خدمات مراقبتی باید در مورد استرس حاد, به خصوص در رانندگان اقدامات مداخله ای لازم را انجام دهند.
کلید واژه: کیفیت زندگی, حوادث رانندگی, اختلال استرس سانحه

لینک کمکی