فایل (word) اثر عصاره های سنجد تلخ و اسفند بر طول دوران پورگی و پوپاریومی سفید بالک گل خانهTrialeurodes vaporariorum) ‎)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثر عصاره های سنجد تلخ و اسفند بر طول دوران پورگی و پوپاریومی سفید بالک گل خانهTrialeurodes vaporariorum) ‎) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : داروهای گیاهی

تعداد صفحات :8

مقدمه و هدف: سفید بالک گل خانهTrialeurodes vaporariorum) ‎)‎, محصولات گل خانه ایی را مورد حمله قرار داده و به طور قابل ملاحظه ایی تولید را به شدت کاهش می دهد. حشره کش های مصنوعی کاربرد وسیعی دارند و استفاده فراوان از آن ها تخریب محیط زیست, مقاومت آفات, اثرات مضر بر موجودات غیر هدف و اثرات سمی روی مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت. از این رو استفاده از حشره کش های طبیعی مشتق شده از گیاهان جای گزین مناسبی برای کنترل آفت می باشند. ترکیبات گیاهی در کاهش هزینه تولید, عدم آلودگی محیط زیست و حفظ سلامتی نقش مهمی ایفا می کنند. به همین منظور, حشره کش های گیاهی به دلیل نحوه اثرشان و کاربرد آسان گسترش یافته اند. در این تحقیق اثرات عصاره های متانولی زیتون تلخ (.Melia azedarach L) و اسفند (.Peganum harmala L) روی طول دوران پورگی و پوپاریومی سفید بالک در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیق: در انجام هر دو آزمایش, قطعاتی از برگ لوبیا واجد پوره ها یا پوپاریوم های تازه تفریخ شده روی سطح آگار ژل در داخل پتری هایی به قطر 5 سانتی متر قرار گرفتند. پوره ها و پوپاریوم ها به طور مجزا با غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره زیتون تلخ و اسفند تیمار شدند, در حالی که در تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد.نتایج و بحث: نتایج نشان داد که هر دو عصاره گیاهی به طور معنی داری طول دوران پورگی را در مقایسه با شاهد افزایش می دهند. در حالی که طول دوران پوپاریومی در دو تیمار شاهد و عصاره گیاهی هیچ اختلاف معنی داری نداشتند. دو عصاره مورد بررسی با تاثیر روی طول دوران پورگی می توانند جمعیت این آفت را کنترل کنند. چنین ترکیباتی باعث به تعویق انداختن بلوغ در حشره می شوند. هم چنین به عنوان ابزاری روی بیولوژی آفت موثر بوده و پتانسیل لازم را در کنترل آفات به عنوان جای گزین سموم شیمیایی خواهد داشت.توصیه کاربردی/ صنعتی: با توجه به نتایج حاصل می توان عصاره متانولی زیتون تلخ و اسفند را به عنوان یک جای گزین برای سموم رایج مصنوعی علیه آفت مذکور معرفی کرد. البته لازم به توجه است که جهت استفاده از این ترکیبات گیاهی و فرموله کردن آن ها نیاز به بررسی های علمی بیش تری در سطوح بیوشیمیایی و تکنیکی می باشد.
کلید واژه: اثرات زیر کشنده, عصاره گیاهی, اسفند, سنجد تلخ, سفید بالک

لینک کمکی