فایل (word) دامنه طبیعی قوس کیفوز پشتی دانش ‌آموزان پسر 18-13 سال سالم شهر کرمانشاه (1387)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) دامنه طبیعی قوس کیفوز پشتی دانش ‌آموزان پسر 18-13 سال سالم شهر کرمانشاه (1387) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: افزایش بیشتر از حد طبیعی قوس‌ کیفوز پشتی در سطح ساجیتال, یک ناهنجاری است. اما حد طبیعی یا دامنه نرمال قوس‌ کیفوز پشتی در رده‌ های سنی مختلف در کشورمان تعیین نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی دامنه نرمال قوس کیفوز پشتی دانش ‌آموزان پسر 18-13 سال شهر کرمانشاه بود.روش ‌ها: مطالعه از نوع توصیفی است. ابتدا موافقت آموزش و پرورش شهر کرمانشاه حاصل شد. سپس با مراجعه به دو مدرسه راهنمایی و دو دبیرستان در هر یک از نواحی سه گانه آموزشی شهر کرمانشاه, 97 آزمودنی سالم در هر رده سنی انتخاب شدند و با استفاده از خط‌ کش منعطف, قوس‌ های کیفوز 582 دانش ‌آموز پسر اندازه‌ گیری شد. با به ‌کارگیری آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار), دامنه نرمال (محدوده بین دو انحراف معیار بیشتر و کمتر از میانگین) قوس کیفوز پشتی دانش ‌آموزان پسر 18-13 سال سالم شهر کرمانشاه تعیین شد.یافته ‌ها: دامنه نرمال قوس کیفوز پشتی دانش ‌آموزان پسر 18-13 سال سالم شهر کرمانشاه, بین 18.29±52.50 درجه به‌ دست آمد. میانگین کیفوز پشتی در افراد 13 سال, 34.41±7.47 و 18 سال, 35.55±7.07 بود. این مقادیر از سن 16-13 سال به ‌تدریج افزایش و از 18-16 سال کاهش اندکی داشت.نتیجه ‌گیری: نتایج تحقیق حاضر, اختلاف جزیی با نتایج تحقیقات قبلی نشان می ‌دهد که ممکن است به ‌دلیل ابزارها و روش اندازه‌ گیری متفاوت با آنها و یا به ‌دلیل تفاوت در شرایط نمونه‌ ها مانند سن و نژاد باشد.
کلید واژه: دامنه نرمال, کیفوز پشتی, دانش ‌آموز پسر, خط ‌کش منعطف

لینک کمکی