فایل (word) بررسی شیوع تروماهای وارده به پرینه در حین زایمان طبیعی در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال های 1386 تا 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی شیوع تروماهای وارده به پرینه در حین زایمان طبیعی در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال های 1386 تا 1388 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: تروما به دستگاه تناسلی به طور شایع در زایمان واژینال اتفاق می افتد و می تواند در اثر اپی زیاتومی, پارگی خود به خود و یا هر دو باشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع تروماهای وارده به پرینه در حین زایمان طبیعی در زنان مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان انجام شده است.مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر (Retrospective) اطلاعات لازم با بررسی پرونده زایمان های طبیعی انجام شده در زایشگاه شبیه خوانی کاشان از مهر 1386 تا پایان شهریور 1388 جمع آوری گردیده, سپس یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد فراوانی پارگی های شدید, یعنی پارگی درجه سه و چهار, 0.16 درصد می باشد که 0.14 درصد آن همراه با اپی زیاتومی اتفاق افتاده است. در عوض در زایمان هایی که بدون اپی زیاتومی انجام شده, شیوع پارگی های درجه 1 و 2 به ترتیب 90.3 و 9.6 درصد بوده است. در بررسی رابطه بین نوع پارگی با وزن نوزاد در موقع تولد نیز ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد (P=0.001).نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد, در صورت عدم انجام اپی زیاتومی, ترومای فابل توجهی به پرینه وارد نمی شود و معمولا پارگی های ایجاد شده مختصر و از نوع درجه یک می باشند, بنابراین توصیه می شود در صورت امکان از انجام اپی زیاتومی بی مورد خودداری شود.
کلید واژه: پرینه, تروما, زایمان طبیعی, شیوع

لینک کمکی