فایل (word) شیوع رفتارهای پرخطر و عفونت ‌های منتقله از راه جنسی در زنان مراجعه ‌کننده به مرکز ترک اعتیاد نیلوفر کرمانشاه (89-1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شیوع رفتارهای پرخطر و عفونت ‌های منتقله از راه جنسی در زنان مراجعه ‌کننده به مرکز ترک اعتیاد نیلوفر کرمانشاه (89-1388) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات بهداشتی, درمانی و اجتماعی قرن حاضر است. رفتارهای جنسی پرخطر و استفاده از مواد مخدر از علل مستعدکننده عفونت ‌های تناسلی می‌ باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع رفتارهای پرخطر و عفونت ‌های منتقله از راه جنسی در زنان مراجعه‌ کننده به مرکز ترک اعتیاد نیلوفر کرمانشاه در سال ‌های 89-1388 انجام شد.روش‌ ها: در این مطالعه توصیفی, 76 زن مراجعه‌ کننده به مرکز ترک اعتیاد نیلوفر کرمانشاه به ‌روش نمونه ‌گیری در دسترس شرکت کردند. برای همه نمونه ‌ها پرسشنامه‌ ها تکمیل و 5 سی ‌سی خون جهت تعیین ابتلا به هپاتیتB , سیفلیس و هرپس گرفته شد. ابتلا به سیفلیس با روش RPR و FTA و ابتلا به هپاتیت و هرپس به روش الایزا انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم ‌افزار SPSS نسخه 16 و به ‌کارگیری آمار توصیفی, آزمون T, کای ‌دو و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.یافته ‌ها: میانگین سن زنان 35.22 سال بود, 51.3 درصد بی‌ سواد بودند و 48.7 درصد تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتند. استفاده از سرنگ مشترک و شریک جنسی متعدد در نمونه ‌ها اصلا وجود نداشت. در هیچ ‌یک از نمونه ‌ها آزمایش سیفلیس و هپاتیت B مثبت نشد اما در 96.1 درصد نمونه‌ ها نتیجه آزمایش هرپس مثبت شد.نتیجه ‌گیری: در این مطالعه رفتارهای پرخطر و ابتلا به بیماری ‌های منتقله جنسی, کمتر از حد انتظار بود. مطالعه حاضر در درمانگاه دولتی انجام شد, لذا مطالعه ‌ای در جمعیت متفاوتی از زنان معتاد در بخش‌ های خصوصی و زندان جهت برآورد صحیح رفتارهای پرخطر و عفونت ‌های منتقله از راه جنسی در جامعه زنان معتاد ایرانی توصیه می ‌گردد.
کلید واژه: مرکز ترک اعتیاد, زنان, رفتارهای پرخطر, عفونت ‌های منتقله جنسی

لینک کمکی