فایل (word) تاثیر استفاده همزمان از پروبیوتیک و پریبیوتیک در مرغان تخمگذار بر روی جمعیت میکروبی روده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر استفاده همزمان از پروبیوتیک و پریبیوتیک در مرغان تخمگذار بر روی جمعیت میکروبی روده ها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و پژوهش علوم دامی

تعداد صفحات :10

این آزمایش جهت ارزیابی فایل (word) تاثیر استفاده همزمان از پروبیوتیک و پریبیوتیک در مرغان تخمگذار بر روی جمعیت میکروبی روده ها انجام شد. تعداد 60 مرغ تخمگذار های لاین W-36 در سن 40 هفتگی انتخاب شدند و به مدت 12 هفته جیره های آزمایشی را مصرف نمودند. این آزمایش شامل 4 تیمار و هر تیمار دارای 5 تکرار و هر تکرار شامل 3 نمونه بود و به صورت طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: شاهد, جیره پایه + پروبیوتیک, جیره پایه + پریبیوتیک و جیره پایه + پروبیوتیک + پریبیوتیک. در پایان دوره آزمایش, پس از نمونه برداری, شمارش باکتریهای پلی فرم و لاکتوباسیل از انتهای سکوم انجام گردید. نتایج بدست آمده تغییرات معنی داری را در جمعیت کلی فرم ها و لاکتوباسیل های موجود در سکوم نشان ندادند. ولی با این حال نتایج نشان دادند که جمعیت لاکتوباسیل ها در گروه های مصرف کننده پروبیوتیک نسبت به گروه هایی که از پروبیوتیک استفاده نکردند بیشتر بود.
کلید واژه: پروبیوتیک, پریبیوتیک, مرغ تخمگذار, جمعیت میکروبی

لینک کمکی