فایل (word) بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی پزشکی جندی شاپور

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: یائسگی نشانه گذر از توانایی تولیدمثل است و اختلالات روحی روانی فقط ناشی از افت سطح هورمونی به دنبال کاهش فعالیت تخمدان نیستند, بلکه می توانند ناشی از توالی به هم پیوسته ای از عوامل روانی, اجتماعی, اقتصادی و حمایتی باشند. بنابراین, مطالعه ای با هدف بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه انجام شد.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده است. در این مطالعه, 360 زن یائسه همسردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهرستان دزفول وارد مطالعه شدند. در جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه افسردگی بک, پرسشنامه های خودساخته وپژگی های دموگرافیک و آگاهی از یائسگی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکور تست, آنالیز واریانس و رگرسیون لجستیک تحلیل شد.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد 34.7 درصد افراد دچار افسردگی بودند که از این میزان, 15.8 درصد افسردگی خفیف, 14.7 درصد افسردگی متوسط و 4.2 درصد افسردگی شدید داشتند. ارتباط آماری معناداری بین شدت افسردگی و شاخص توده بدنی, حمایت عاطفی همسر, نوع ارتباط با همسر, رضایت از زندگی زناشویی, آگاهی از یائسگی, تحصیلات, وضعیت اقتصادی, مشاهده شد و همچنین, بین شدت افسردگی و سن, سن یائسگی, طول مدت یائسگی, طول مدت زندگی با همسر, تعداد فرزند و شغل ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد, درصد قابل توجهی از زنان در یائسگی, افسردگی را تجربه می کنند که می تواند مرتبط با برخی ویژگی های فردی (شاخص توده بدنی, حمایت عاطفی همسر, نوع ارتباط با همسر, رضایت از زندگی زناشویی, آگاهی از یائسگی), اقتصادی - اجتماعی (تحصیلات, وضعیت اقتصادی) و کاهش آگاهی از یائسگی باشد.
کلید واژه: افسردگی, عوامل مرتبط, یائسگی

لینک کمکی