فایل (word) درونمایه های مقاومت در شعر (جواد جمیل) با تاکید بر دفتر شعری (اشیا حذفتها الرقابه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) درونمایه های مقاومت در شعر (جواد جمیل) با تاکید بر دفتر شعری (اشیا حذفتها الرقابه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :26

ادبیات مقاومت از مهم ترین سنگرهای فرهنگی ملت های تحت سلطه است. ادبیات مقاومت به ویژه شعر در عراق که واکنشی به حاکمیت استبداد است, ارزش های ادبی, فکری و تجارب هنری ویژه ای را در آثار شاعران این کشور به جای نهاده است که نه تنها در مجموعه شعر معاصر عربی قابل اعتنا و بررسی است, بلکه می تواند الگویی برای ادبیات متعهد و مقاوم سایر ملل نیز باشد.پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی درونمایه های مقاومت در دفتر شعری (اشیا حذفتها الرقابه) از جواد جمیل, شاعر معاصر عراقی بپردازد و بیش از پیش زوایای پنهان و ناگشوده ادبیات مقاومت عراق را بنمایاند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت استبداد از عوامل اصلی بروز عناصر مقاومت در شعر جواد جمیل است. سرزمین, مردم, قیام علیه بیداد, انگیزه های شیعی مبارزه, ستایش آزادی خواهان و جان باختگان و امید به آینده ای روشن, از مهم ترین درونمایه های اشعار شاعر مورد نظر است.
کلید واژه: ادبیات مقاومت عراق, درونمایه های شعر مقاومت, جواد جمیل, اشیا حذفتها الرقابه

لینک کمکی