فایل (word) طراحی سیستم زیست اقتصادی برای گاوهای شیری نژاد هلشتاین در استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) طراحی سیستم زیست اقتصادی برای گاوهای شیری نژاد هلشتاین در استان فارس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و پژوهش علوم دامی

تعداد صفحات :12

بدون توجه به ضرایب اقتصادی و اهمیت نسبی صفات نسبت به یکدیگر دستیابی به یک سیستم بهینه اصلاح نژاد امکان پذیر نمی باشد. میزان اهمیت نسبی هر یک از صفات در برنامه های اصلاح نژادی با تعیین ضرایب اقتصادی یا میزان رشد ژنتیکی یک صفت در بهبود بازده خروجی سیستم تولیدی مشخص گردد. در این پژوهش ارزش های اقتصادی برای 4 صفت تولید شیر, درصد چربی و پروتئین و درصد باروری در دو سیستم تولیدی مربوط به دو گله گاو هلشتاین در استان فارس, با استفاده از یک مدل زیست اقتصادی برآورد شدند. میانگین مطلق ضرایب اقتصادی صفات تولید شیر, درصد چربی, پروتئین و درصد باروری به ترتیب 633742.8, 301941.4, 228465-, 163444.4 ریال در سال به ازای یک راس مولد محاسبه شد.
کلید واژه: سیستم زیست اقتصادی, ضریب اقتصادی, نژاد هلشتاین

لینک کمکی