فایل (word) تعیین میدان متقارن معادل با میدان های نامتقارن ایکس مگاولتاژ از طریق بسط تیلور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تعیین میدان متقارن معادل با میدان های نامتقارن ایکس مگاولتاژ از طریق بسط تیلور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی پزشکی جندی شاپور

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: یکی از کارهای مهم در رادیوتراپی, تعیین میدان متقارن معادل میدان های نامتقارن است که تاکنون برای تعیین آن روشی مبتنی بر منطق فیزیکی پیشنهاد نشده و فرمول های تجربی یا نیمه تجربی دارند. در این تحقیق رابطه ای ارائه شده که بر پایه منطق و اصول فیزیکی است.روش بررسی: درصد دز عمقی در عمق ثابت تابعی از ابعاد میدان می باشد PDD=¦ (x,y). این تابع با یک تغییر متغیر مناسب (u=1/x, v=1/y) به تابع g (u,v) تبدیل می شود این تابع حول یک میدان مرجع با ابعاد (10×10) بسط تیلور داده می شود. ضرایب بسط در نقطه (10×10) مقادیر ثابت به حساب می آیند. با دزیمتری چند میدان و با توجه به تقارن میدان ها, ثابت های مربوط به فرمول PDD به دست آمد. با استفاده از فرمول به دست آمده, درصد دز عمقی برای سایر میدان ها پیش گویی شد و نتایج با اندازه گیری های مستقیم, مقایسه گردید. همچنین با فرمول به دست آمده, ضلع میدان مربعی معادل میدان های مستطیلی محاسبه و با نتایج تجربی موجود مقایسه شد.یافته ها: نتایج حاصله از فرمول برای میدان های مربعی بزرگتر از (5×5) سانتی متر مربع با نتایج اندازه گیری مستقیم این میدان ها در انرژی های 6 Mv و 18 Mv با خطای کمتر از یک درصد قابل مقایسه می باشند.نتیجه گیری: در میدان های کوچک, به علت بزرگ بودن ابعاد اتاقک یونیزاسیون نسبت به اندازه کلیماتورهای اولیه, نتیجه محاسباتی با اندازه گیری مستقیم پرتو, اختلاف بیشتری دارد. از آن جا که میدان های کوچک معمولا کاربرد درمانی کمتری دارند, لذا به کارگیری فرمول حاصله برای مقاصد کاربردی در رادیوتراپی مناسب است.
کلید واژه: بسط تیلور, مربع معادل, میدان, درصد دوز عمقی

لینک کمکی